Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụNội Quy Giáo HộiCHƯƠNG V CƠ QUAN CỦA GIÁO HỘI

CHƯƠNG V CƠ QUAN CỦA GIÁO HỘI

Điều 44: TÊN CƠ QUAN CỦA GIÁO HỘI
(xem Hiến chương điều 44).

Điều 45: TRƯỜNG THÁNH KINH THẦN HỌC HÀ NỘI
1. Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội
a. Tổ chức
– Chỉ Ban Trị sự mới có quyền thiết lập Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội, và những lớp học khu vực.
– Ban Trị sự Tổng hội bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Kinh Thánh. Theo đề nghị của Hiệu trưởng, Ban Trị sự Tổng hội bổ nhiệm các Giáo sư chuyên khoa và các nhân viên phục vụ trường. Nhiệm vụ Hiệu trưởng và Giáo sư Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội là bốn (04) năm.
– Ban Trị sự Tổng hội tổ chức lớp học Kinh Thánh khu vực, và bổ nhiệm giảng viên các lớp học đó.
b. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo do Ban Giáo sư Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội hoạch định trình Ban Trị sự Tổng hội thông qua.
c. Kinh phí
Kinh phí điều hành Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội do Ban Điều hành trường cổ động. Kinh phí điều hành lớp học Kinh Thánh khu vực do Tổng hội kết hợp với các Hội thánh cơ sở chịu trách nhiệm.
d. Tu nghiệp
Chương trình tu nghiệp, nâng cao do Ban Trị sự Tổng hội quyết định.
2. Các Cơ quan khác
Ban Trị sự Tổng hội nghiên cứu thành lập những cơ quan khác trực thuộc Tổng hội hoặc hợp tác với các tổ chức khác hiệp tín lý, để góp phần phát triển Giáo hội.
3. Trách nhiệm
Các cơ quan trực thuộc Tổng hội chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự Tổng hội.

ĐIỀU 46: CÁC LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ
(Xem Hiến chương điều 46).

ĐIỀU 47: BAN ĐẠI DIỆN TỈNH, THÀNH
1. Nhiệm vụ
– Đại diện cho Ban Trị sự, trực tiếp triển khai nghị quyết của Ban Trị sự Tổng hội tới các Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm trực thuộc Giáo hội.
– Các tỉnh, thành được thành lập ban đại diện khi có từ 03 Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm trực thuộc Tổng hội trở lên.
2. Hoạt động
Ban đại diện tỉnh hoạt động theo quy chế do Ban Trị sự Tổng hội ban hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Lên kế hoạch phát triển Hội thánh trong tỉnh, thành và tổ chức các chương trình huấn luyện, bồi linh cho nhân sự trong khu vực.
3. Thành phần
Là Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo do hội đồng của tỉnh, thành bầu chọn hoặc do Ban Trị sự Tổng hội chỉ định.

ĐIỀU 48: VĂN PHÒNG TỔNG HỘI
(xem Hiến chương điều 48).

ĐIỀU 49: CÁC ỦY BAN CHUYÊN TRÁCH
(xem Hiến chương điều 49).

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN