CHƯƠNG VI QUYỀN PHONG CHỨC – BỔ NHIỆM – HƯU TRÍ – NGƯNG CHỨC – CÁCH CHỨC HÀNG GIÁO PHẨM

0
2586

ĐIỀU 50: QUYỀN TẤN PHONG MỤC SƯ, CÔNG NHẬN, BỔ NHIỆM, NGƯNG CHỨC, CÁCH CHỨC HÀNG GIÁO PHẨM
– Ban Trị sự Tổng hội có quyền Tấn phong Mục sư theo quy chế của Giáo hội.
– Ban Trị sự Tổng hội có quyền công nhận, phong chức, bổ nhiệm, ngưng chức, cách chức Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo thuộc hàng Giáo phẩm.
– Ban Trị sự Tổng hội có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử của Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm. Bổ nhiệm Quản nhiệm, Phó Quản nhiệm, Phụ tá Quản nhiệm, Trưởng nhiệm theo đề nghị của Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm. Có quyền công nhận hoặc không công nhận chức vụ Quản nhiệm, Trưởng nhiệm.

ĐIỀU 51: XÉT CÔNG NHẬN MỤC SƯ NHIỆM CHỨC, TRUYỀN ĐẠO
– Ban Trị sự Tổng hội xét công nhận Truyền đạo cho sinh viên tốt nghiệp Trường Thánh Kinh Thần học Hà Nội hoặc tốt nghiệp chương trình tương đương.
– Ban Trị sự Tổng hội xét công nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức cho Truyền đạo được công nhận ít nhất sau hai (02) năm phục vụ theo quy chế công nhận chức danh.
ĐIỀU 52: NGHỈ PHÉP VÀ HƯU TRÍ
Hàng giáo phẩm đương chức được nghỉ phép hàng năm 15 ngày và được hưởng thêm một (01) tháng lương.
1. Quy định tuổi hưu trí:
– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo được hưu trí tuổi 65.
– Nữ Truyền đạo được hưu trí tuổi 60.
– Ban Trị sự Tổng hội xét đơn cho những trường hợp đã đến tuổi hưu trí mà còn có khả năng và sự tín nhiệm làm việc trong Giáo hội.
– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo hưu trí và quả phụ Mục sư cùng gia đình cần bàn giao công việc và tài sản chung cho Tổng hội và Hội thánh chậm nhất là ba (03) tháng sau khi hết nhiệm kỳ hoặc có quyết định của Tổng hội.
2. Xét định hưu trí, quả phụ
– Ban Trị sự Tổng hội quy định chế độ trợ cấp hưu trí cho Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo, quả phụ Mục sư và Truyền đạo.
– Hội thánh cơ sở phải có trách nhiệm quan tâm đến Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo hưu trí và quả phụ Mục sư, Truyền đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôi tớ Chúa tiếp tục phục vụ Chúa.