CHƯƠNG VIII SẢN NGHIỆP GIÁO HỘI

0
2637

ĐIỀU 55: QUYỀN QUẢN TRỊ SẢN NGHIỆP CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC)
1. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là Giáo hội có tư cách pháp nhân, có quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất theo Pháp luật.
2. Hội đồng Quản trị Sản nghiệp của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do Ban Trị sự Tổng hội đề cử, có quyền nhân danh Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) quản trị sản nghiệp của Giáo hội.

ĐIỀU 56: QUYỀN MUA BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG
1. Hội đồng Quản trị Sản nghiệp có quyền mua bán, tiếp nhận và chuyển nhượng tài sản của Giáo hội theo Pháp luật, sau khi được Ban Trị sự Tổng hội chấp thuận.
2. Các hành vi thể hiện quyền quản trị sản nghiệp phải được công khai, theo đúng quy định của Pháp luật.
ĐIỀU 57: QUYỀN THU HỒI TÀI SẢN
1. Ban Trị sự Tổng hội có quyền thu hồi sản nghiệp thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), đã được nhà nước công nhận mà bị chiếm dụng, sử dụng trái phép hoặc không tuân phục tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
2. Hội đồng Quản trị Sản nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định của Ban Trị sự Tổng hội, phù hợp với Pháp luật nhà nước.