Hội Đồng Thẩm Vấn Và Tấn Phong Mục Sư

Ngày 19/4/2022, Tại trụ sở Tổng hội đã diễn ra chương trình Hội Đồng Thẩm Vấn Và Tấn Phong Mục Sư, đây là một trong những công tác chuẩn bị cho lễ tấn phong Mục sư trong dịp Đại Hội Đồng lần thứ 36 sắp tới. Tham gia chương trình thẩm vấn lần này có 28 quý Mục sư nhiệm chức đã hội đủ điều kiện cầu phong.

Quy trình thẩm vấn gồm có 3 phần:

Phần thứ nhất: Các tôi tớ Chúa trả lời 50 câu hỏi trắc nhiệm về các vấn đề thần học, lịch sử kinh thánh, lịch sử giáo hội, giáo lý căn bản… và gửi về Hội Đồng Thẩm Vấn.

Phần thứ 2: Soạn 1 bài giảng với những chủ đề được gợi ý và giảng trước Hội Đồng Thấm Vấn.

Phần thứ 3: Trả lời những câu hỏi mà Hội Đồng Thấm Vấn đưa ra về: Giáo Lý Căn Bản, Lẽ Đạo Thần Học, Chức Vụ, Sự Kêu Gọi…

Chương trình kết thúc trong sự chờ đợi của các ứng viên cầu phong Mục sư, các quý tôi tớ Chúa sẽ được cân nhắc, đánh giá trước khi được Giáo hội tấn phong chức danh Mục sư trong kỳ Đại Hội Đồng 36 được tổ chức tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị.

Tin ảnh: MS Lê Văn Thành