Mẫu Phông Thương Khó Phục Sinh Năm 2020

Ban Truyền Thông Tổng Hội gửi đến Hội thánh Chúa mẫu Phông Thương Khó và Phục Sinh để tham khảo và sử dụng.

Lưu ý, một số máy tính có thể bị lỗi phông chữ quý vị có thể tham khảo mẫu Font Tại Đây