Thông báo: Các Ngày Lễ Kỷ Niệm Trong 6 Tháng Đầu Năm

Thường trực Tổng hội xin gửi tới các Hội thánh và Điểm nhóm trực thuộc Tổng hội về đề tài, câu gốc và thời gian tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2021.