Thông Báo Về Việc Hướng Dẫn Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung

Kính gửi Quý tôi con Chúa thông báo về việc hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo tập trung trong tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng khắp mọi nơi.