Bài 8a: Tư cách của nhân chứng cho Chúa

Bài 8a: Tư cách của nhân chứng cho Chúa Đọc 1 Phi-e-rơ 2:11-12. Câu căn bản: Thưa...

Bài 7: Thực Hành Những Điều Đã Học

Bài 7: Thực Hành Những Điều Đã Học Đọc 1 Phi-e-rơ 2:4-10 Câu căn bản: Nhưng anh...

Bài 6: Thanh Tẩy Và Thánh Hóa

Bài 6: Thanh Tẩy Và Thánh Hóa Đọc 1 Phi-e-rơ 1:22-2:3 Câu căn bản: Anh em hãy...

Bài 5: Giá Phải Trả

Giá Phải Trả Đọc 1 Phi-e-rơ 1:17-21 Câu căn bản: Nếu anh em xưng Chúa là Cha,...

Bài 4: Năm Lời Khuyên Bảo

Năm Lời Khuyên Bảo Đọc 1 Phi-e-rơ 1:13-16 Câu căn bản: Vậy, anh em hãy chuẩn bị...

Bài 3: Sự Cứu Rỗi Được Báo Trước

Sự Cứu Rỗi Được Báo Trước Đọc 1 Phi-e-rơ 1:10-12 Câu căn bản: Về sự cứu rỗi...

Bài 2: Đời Sống Mới Trong Chúa

Bài 2: Đời Sống Mới Trong Chúa Đọc 1 Phi-e-rơ 1:3-9 Câu căn bản: Dù chưa thấy...

Bài 1: Lá Thư Cho Người Được Chọn

Bài 1: Lá Thư Cho Người Được Chọn Đọc 1 Phi-e-rơ 1:1-2 Câu căn bản: Phi-e-rơ, sứ...

Khảo Học Hai Thư  Phi-e-rơ – Phần Giới Thiệu

Khảo Học Hai Thư  Phi-e-rơ Phần giới thiệu mục khảo học Kinh thánh Sứ đồ Phao-lô trong...

Bài 13: Những Người Bạn Của Thánh Phaolô

Bài 13: Những Người Bạn Của Thánh Phaolô “7Ty-chi-cơ sẽ nói cho anh em về mọi...

Bài 12: Cầu Nguyện Trong Thử Thách

Bài 12: Cầu Nguyện Trong Thử Thách Cô-lô-se 4:2-6 “2Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức...

Bài 11: Những Đức Tính Của Một Đời Sống Mới

Bài 11: Những Đức Tính Của Một Đời Sống Mới Cô-lô-se 3:12-17 Vậy anh em là kẻ...

Bài 10 Từ Bỏ Bến Mê

Bài 10 Từ Bỏ Bến Mê: lột bỏ người cũ-mặc lấy người mới Cô-lô-se 3: 5-11 “5Vậy...

Bài 9: Nguyên Tắc Căn Bản Của Cuộc Đời Người Tin Chúa

Bài 9: Nguyên Tắc Căn Bản Của Cuộc Đời Người Tin Chúa Cô-lô-se 3:1-4 Vậy nếu anh...

Bài 8: Những Điều Sai Lạc Trong Niềm Tin

Bài 8: Những Điều Sai Lạc Trong Niềm Tin Cô-lô-se 2:16-23: Vì vậy, chớ có ai đoán...

Bài 7: Cảnh Giác Với Tà Thuyết

Bài 7: Cảnh Giác Với Tà Thuyết Cô-lô-se 2:8-15 8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết...

Bài 6: Nhiệm Vụ Cầu Thay

Bài 6: Nhiệm Vụ Cầu Thay Cô-lô-se 2:1-7 Vả, tôi muốn anh em biết dường nào tôi...

Bài 5: Chịu Khổ Vì Chúa

Bài 5: Chịu Khổ Vì Chúa Cô-lô-se 1:24-29 24Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã...

Bài 4: Căn Bản Cho Tính Cao Cả Tuyệt Đối Của Chúa Cứu Thế Giê-xu

Bài 4: Căn Bản Cho Tính Cao Cả Tuyệt Đối Của Chúa Cứu Thế Giê-xu 19Vì...

Bài 3: Tính Cao Cả Tuyệt Đối Của Chúa Cứu Thế Giê-xu

Bài 3: Tính Cao Cả Tuyệt Đối Của Chúa Cứu Thế Giê-xu 15Ấy chính Ngài là...

Bài 2: Cầu Nguyện Và Nài Xin

Cầu nguyện Và Nài xin Cô-lô-se 1:9-14 9Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được...

Bài Thứ Nhất: Giới Thiệu Thư Cô-lô-se

Bài thứ nhất Phần giới thiệu lá thư Cô-lô-se, chương 1:1-8 Lời  chào thăm: 1Phao-lô, theo ý muốn...

Phần Giới Thiệu

Khảo Học Thư Cô-lô-se Chương trình Giảng Luận Chủ Nhật của Đài Nguồn Sống Nguyễn Sinh biên...

Bài 40: Quả Trái Và Cầu nguyện

Bài 40: Quả Trái Và Cầu nguyện Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn...

Bài 39: Cầu Nguyện Và Lời Chúa

Bài 39: Cầu Nguyện Và Lời Chúa Giăng 15:1-7 1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là...