Bài thứ 341 Lẽ Thật

Đọc Cô-lô-se 1:21-23 Câu căn bản:  ...Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức...

Bài thứ 340 Ra khỏi nơi an lành

Đọc Rô-ma 10:14-17 Câu căn bản:  Nhưng họ chưa tin Chúa thì kêu cầu sao được....

Bài thứ 339 Tiến bước

Đọc Giô-suê 1 Câu căn bản:  Môi-se, đầy tớ Ta đã chết. Bây giờ con và...

Bài thứ 338 Danh Chúa đầy đủ

Đọc Xuất Ai-cập 3 Câu căn bản: Đức Chúa Trời phán:”Ta là  Đấng Tự Hữu Hằng...

Bài thứ 337 Tất cả đều được kiểm soát

Đọc Rô-ma 1 Câu căn bản: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.  Câu 17...

Bài thứ 336 Chúa phù hộ, dẫn dắt và tha tội

Đọc Thi-thiên 25 Câu căn bản: Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va Ngài sẽ chỉ...

Bài thứ 335 Đón rước Vua Vinh Hiển

Đọc Thi-thiên 24 Câu căn bản: Đất và muôn vật trên đất, thế giới và những...

Bài thứ 334 Mục Tử Thiên Thượng

Đọc Thi-thiên 23 Câu căn bản: Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng...

Bài thứ 333 Lời tiên tri về thương khó của Chúa Cứu Thế

Đọc Thi-thiên 22 Câu căn bản: Một dòng dõi sẽ phục vụ Chúa; người ta sẽ...

Bài thứ 332 Ca ngợi sự giải cứu của Chúa

Đọc Thi-thiên 21 Câu căn bản:  Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước,...

Bài thứ 331 Nhờ cậy Chúa hoàn toàn

Đọc Thi-thiên 20 Câu căn bản: Người nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy...

Bài thứ 330 Vinh quang của Chúa

Đọc Thi-thiên 19 Câu căn bản: Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa...

Bài thứ 329 Chúa giải cứu

Đọc Thi-thiên 18:20-46 Câu căn bản: Chúa cứu người khiêm nhường, nhưng hạ kẻ có mắt...

Bài thứ 328 Ca ngợi Chúa sau khi thắng kẻ thù

Đọc Thi-thiên 18:1-19 Câu căn bản: Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, con...

Bài thứ 327 Trong nghịch cảnh

Đọc Thi-thiên 17 Câu căn bản: Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mắt;...

Bài thứ 326 Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh

Đọc Ê-phê-sô 4:17-24 Câu căn bản: Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về...

Bài thứ 325 Chúa can thiệp

Đọc Lu-ca 22:47-53 Câu căn bản: Một người trong số họ đánh đầy tớ của thầy...

Bài thứ 324 Những lời hứa trong Kinh Thánh

Đọc Hê-bơ-rơ 10 Câu căn bản: Anh em cần phải kiên nhẫn để sau khi đã...

Bài thứ 323 Chân lý

Đọc Giăng 14:5-14 Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu đáp: “Ta là đường đi, chân lý...

Bài thứ 322 Bạn có bị căng thẳng không?

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 Câu căn bản: Cầu xin Đức Chúa Trời bình an thánh hóa...

Bài thứ 321 Hãy sẵn sàng

Đọc Ma-thi-ơ 25:1-13 Câu căn bản: Nhưng đến nửa đêm, có tiếng gọi:  ‘Kìa chàng rể...

Bài thứ 320 Niềm vui từ Chúa

Đọc Ê-sai 61:1-11 Câu căn bản:  Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn...

Bài thứ 319 Khi đường khó đi

Đọc Lu-ca 24 Câu căn bản: Chúng tôi hy vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc...

Bài thứ 318 Con ngươi của mắt Chúa

Đọc Thi-thiên 139 Câu căn bản: Con cảm tạ Chúa vì con được tạo nên một...

Bài thứ 317 Chúa Giê-xu đã tới

Đọc Mác 5:1-20 Câu căn bản: Khi đến chỗ Chúa Giê-xu, họ thấy người bị quỷ...