Bài 186: Chúa quyền năng

Đọc Thi-thiên 93:1-5 1Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm; Đức Giê-hô-va mặc và thắt...

Bài 185: Chúa Giê-xu gây ngạc nhiên

Đọc Mác 9:14-29 14Khi Đức Chúa Jêsus và ba môn đồ trở lại chỗ các môn...

Bài 184: Sống để chết hay chết để sống?

Đọc Sáng Thế Ký 3:1-13 Câu căn bản: Nhưng về trái cây của cây trồng giữa...

Bài 183: Hãy tiến lên

Đọc Lu-ca 9:57-62 57Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy đi...

Bài 182: Nơi nương cậy vững chắc

Đọc Châm ngôn 14 Câu căn bản: Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương...

Bài 181: Sự sống đời đời

Đọc Mác 10: 17-31 17Khi Đức Chúa Jêsus vừa khởi hành, có một người chạy đến,...

Bài 180: Ngăn ngừa phạm tội

Đọc Mác 9:42-50 42Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé nầy đã tin Ta...

Bài 179: Tin và không tin

Đọc Mác 9:14-29 14Khi Đức Chúa Jêsus và ba môn đồ trở lại chỗ các môn...

Bài 178: Vai trò của Chúa Giê-xu

Đọc Mác 9:1-13 Câu căn bản: Rồi có một đám mây che phủ họ; từ trong...

Bài 177: Được và mất

Đọc Mác 8:34-38 34Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói:...

Bài 176: Việc của Đức Chúa Trời

Đọc Mác 8:31-33 31Bấy giờ, Ngài bắt đầu dạy các môn đồ rằng Con Người phải...

Bài 175: Chúa chữa bệnh

Đọc Mác 8:22-26 22Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho...

Bài 174: Chúa thở dài

Đọc Mác 7:31-37 31Đức Chúa Jêsus lại rời địa phận thành Ty-rơ, đi ngang qua thành...

Bài 173: Phép lạ

Đọc Mác 6:30-44 Câu căn bản: Họ thu lại  được mười hai giỏ đầy những mẩu...

Bài 172: Những tiếng gọi trong cuộc đời

Đọc Mác 6:14-29 Câu căn bản: Vua Hê-rốt sợ Giăng, biết ông là một người công...

Bài 171: Nỗi lo sợ trong cơn bão

Đọc Mác 4:35-41 35Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Chúng ta...

Bài 170: Gieo và gặt

Đọc Mác 4:1-20 Câu căn bản: Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như...

Bài 169: Con Đức Chúa Trời

Đọc Mác 3:7-12 7Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ lánh ra phía biển; một đoàn...

Bài 168: Ai là tội nhân?

Đọc Mác 2:13-17 13Đức Chúa Jêsus lại đi về phía biển; cả đám đông đến với...

Bài 167: Tha tội và Chữa bệnh

Đọc Mác 2:1-12 1Vài ngày sau, Đức Chúa Jêsus trở lại thành Ca-bê-na-um, dân chúng nghe...

Bài 165: Tiếng gọi của Chúa

Đọc Mác 1:16-20 16Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-m    ôn và em...

Bài 164: Tin Lành

Đọc Mác 1:14-15 14Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng...

Bài thứ 163: Chúa Giê-xu

Đọc Mác 1:9-13 9Trong những ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ thành Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê...

Bài thứ 162: Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Cứu Thế

Đọc Mác 1:1-8 Câu căn bản: Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa...

Bài 161: Chết và sống với Chúa

Đọc Ga-la-ti 2:19-20 19Vì bởi luật pháp, tôi đã chết đối với luật pháp để sống...