Bài 274 – Ý nghĩa của báp-tem

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:19-22 19bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh...

Bài 273 – Tin Mừng

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:18 Câu căn bản: Chính Chúa Cứu Thế (Đấng Christ) cũng đã vì...

Bài 272 – Thái độ ứng xử

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:13-17 13Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm...

Bài 271 – Học ăn học nói

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:8-12 8Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất,...

Bài 270 – Tư cách của vợ chồng

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:1-9 1Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để...

Ngày 26/09 – Sự “Đi” Cho Sự Từ Bỏ

“có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó” (Lu-ca 9:57) Thái độ...

Bài 269 – Theo gương Chúa Cứu Thế

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:18-25 18Là những đầy tớ, anh em hãy tuân phục chủ mình với...

Bài 268 – Sinh hoạt trong xã hội

1 Phi-e-rơ 2:13-17 “13Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với...

Bài 267 – Tư cách của nhân chứng cho Chúa

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:11-12. Câu căn bản: Thưa anh em yêu dấu, anh em như người...

Bài 266 – Thực hành những điều đã học

Đọc 1 Phi-e-rơ 2:4-10 Câu căn bản: Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn...

Bài 265 – Thanh tẩy và thánh hóa

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:22-2:3 Câu căn bản: Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần...

Bài 264 – Giá phải trả

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:17-21 Câu căn bản: Nếu anh em xưng Chúa là Cha, Đấng không...

Bài 263 – Năm lời khuyên bảo

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:13-16 Câu căn bản: Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy...

Bài 262 – Sự cứu rỗi được báo trước

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:10-12 Câu căn bản: Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri...

Bài 261 – Đời sống mới trong Chúa

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:3-9 Câu căn bản: Dù chưa thấy Chúa, anh em vẫn yêu mến...

Bài 260 – Lá thư cho người được chọn

Đọc 1 Phi-e-rơ 1:1-2 Câu căn bản: Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính...

Bài 259 – Lĩnh tụ Đi-ô-trép và Đê-mê-triu – Lời cuối thư

Đọc Kinh Thánh  3 Giăng câu 9-15 9Tôi đã viết đôi điều cho Hội Thánh; nhưng...

Bài 285 – Khen ngợi Gai-út

Đọc Kinh Thánh; 3 Giăng câu 5-8 5Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong...

Bài 257 – Thư 3 Giăng: Lời chào thăm

Đọc Kinh Thánh 3 Giăng câu1-4 1Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi...

Bài 256 – Lời cảnh báo của sứ đồ Giăng và lời tạm biệt

Đọc Kinh Thánh 2 Giăng  câu 9-13 9Ai đi quá xa và không tiếp tục ở...

Bài 255 – Lo lắng của sứ đồ Giăng

Đọc Kinh Thánh 2 Giăng câu 7-8 7Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế...

Bài 254 – Niềm vui và lời thỉnh cầu

Đọc Kinh Thánh 2 Giăng câu 4 – 6 4Tôi rất mừng khi thấy một số...

Bài 253 – Lời Chào thăm

Đọc Kinh Thánh 2 Giăng câu 1-3 1Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng...

Bài 252 – Phần kết luận của lá thư

Đọc Kinh Thánh 1 Giăng 5:18-21 18Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời...

Bài 251 – Cầu thay cho kẻ phạm tội

Đọc Kinh Thánh 1 Giăng 5:16-17 16Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội...