Bài 18 Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Bài 18 Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng Đọc Giê-rê-mi 29:19-14 8Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời...

Bài 17 Kỉnh Kiền Khi Thờ Phượng

Bài 17 Kỉnh Kiền Khi Thờ Phượng Đọc Thi Thiên 46 1Đức Chúa Trời là nơi nương...

Bài 16 Tôn Giáo

Bài 16 Tôn Giáo Đọc Giăng 5:18, 37-47 18Vì thế, người Do Thái càng tìm cách giết...

Bài 15 Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

Bài 15 Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa Đọc Phi-líp 4:8-14 8Cuối cùng, thưa anh em, hễ...

Bài 14 Cam Kết

Bài 14 Cam Kết Đọc 1 Cô-rinh-tô 9:24-27 24Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua...

Bài 13 Phép Lạ

Bài 13 Phép Lạ Đọc Lu-ca 19:37-38 Câu căn bản: Lúc đến gần dốc núi Ô-liu cả...

Bài 12 Khi Chúa Gọi (2)

Bài 12 Khi Chúa Gọi (2) Đọc Rô-ma 8:30; 30Còn những người Ngài đã định sẵn thì...

Bài 11 Khi Chúa Gọi (1)

Bài 11 Khi Chúa Gọi (1) Đọc Mác 10:46-52 46Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến...

Bài 10 Lựa Chọn

Bài 10 Lựa Chọn Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:15-20 15Hãy xem, hôm nay tôi đặt...

Bài 09 Chúa Không Thay Đổi

Bài 09 Chúa Không Thay Đổi Đọc Gia-cơ 1:2-18 2Thưa anh em của tôi, hãy xem sự...

Bài 08 Chúa Là Ai?

Bài 08 Chúa Là Ai? Đọc Mác 2:1-12 1Vài ngày sau, Đức Chúa Jêsus trở lại thành...

Bài 07 Đường Thoát

Bài 07 Đường Thoát Đọc 1 Cô-rinh-tô 10:1-13 1Thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không...

Bài 06: Sự Thay Đổi Của Sau-lơ

Bài 06: Sự Thay Đổi Của Sau-lơ Đọc 1 Sa-mu-ên 10:17-24 17Sa-mu-ên triệu tập dân chúng trước...

Bài thứ 05 Loài Người Và Thần Thánh

Bài thứ 05 Loài Người Và Thần Thánh Đọc Ê-phê-sô 4:23-24 Câu căn bản:  Nhờ Thánh Linh...

Bài Thứ 04 Làm Vừa Lòng Mọi Người

Bài thứ 04 Làm Vừa Lòng Mọi Người Đọc  Ga-la-ti 1:10 10Còn bây giờ, tôi muốn được lòng...

Ẩn Náu Trong Lời Chúa

Ẩn Náu Trong Lời Chúa Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 1:1-6 1Phước cho người nào Chẳng đi theo mưu...

Bài thứ 02: Kiêu Ngạo/Khiêm Nhường 

Bài thứ 02: Kiêu Ngạo/Khiêm Nhường  Đọc Châm Ngôn 16:18 và 18:12 Câu căn bản: Sự kiêu...

Bài thứ 01: Người Mới

Người Mới Đọc Ê-phê-sô 4:21-24 21Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong...

Ngày Mai

Ngày Mai Đọc Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:25-34 Câu căn bản: Ma-thi-ơ 6:25: 25Vậy nên ta phán cùng...

Cuộc Đời Và Sứ Điệp Của Giăng

Cuộc Đời Và Sứ Điệp Của Giăng Đọc Lu-ca 3:1-20 Câu căn bản: Giăng đi khắp các...

Thời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu

Thời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu Đọc Lu-ca 2:40 và 2:52 Câu căn bản: Con trẻ lớn...

Máng Cỏ

Máng Cỏ Đọc Lu-ca 2:1-20 Câu căn bản: Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc...

Chúa Giê-xu Giáng Sinh

Chúa Giê-xu Giáng Sinh Đọc Lu-ca 2:1-21 1Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân...

Tâm Sự Của Xa-cha-ri

Tâm Sự Của Xa-cha-ri Đọc Lu-ca 1:57-80 Câu căn bản: Hỡi con trẻ, người ta sẽ gọi con...

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Cứu Thế Ra Đời

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Cứu Thế Ra Đời Đọc Lu-ca 1:26-38 26Vào tháng thứ sáu, Đức...