Bài 86 – Chia sẻ hi vọng

Đọc Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3  và  1 Phi-e-rơ 3:15 3Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha...

Bài 85 – Cánh cổng mở vào Hi vọng

Đọc Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:13 13Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin,...

Bài 84 – Có hi vọng là có sự sống

Đọc Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 1:1-2 1Phao-lô, sứ đồ của Đấng Christ Jêsus theo mệnh lệnh...

Bài 83 – Biến đổi dần dần

Đọc Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 3:12-18 12Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi...

Bài 82 – Chịu khổ vì Chúa

Đọc Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29 24Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh...

Bài 81 –  Cứu Rỗi

Đọc Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:1-9 1Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, kính gửi...

Bài 80 – Số phận của mỗi người

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 21:20-25 20Phi-e-rơ quay lại, thấy môn đồ Đức Chúa Jêsus yêu thương...

Bài 79 – Tình yêu nào?

Đọc Kinh Thánh: Giăng 21:15-19 15Khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng:...

Bài 78 – Chúa hóa bánh lần thứ ba!!!

Đọc Kinh Thánh: Giăng 21:1-14 1Sau đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra với các môn...

Bài 77 – Chỉ  riêng cho môn đệ Thô-ma

Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:24-31 24Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma gọi là Đi-đim, một...

Bài 76 Quyền năng của sự tha thứ

Đọc Kinh Thánh: Giăng 20:19-25 19Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các...

Bài 75 Chết đối với tội lỗi và sống với Chúa Cứu thế

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 6 1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp...

Bài 74 Những người gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 20:1-18 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối,...

Bài 73 – Những việc sau cùng

Đọc Kinh Thánh: Giăng 19:17-42 17Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi...

Bài 72 – Phi-lát và Chúa Giê-xu

Đọc Kinh Thánh: Giăng 18:28 - 40 28Vậy, họ giải Đức Chúa Jêsus từ nhà Cai-phe...

Bài 71 – Phi-e-rơ chối Chúa

Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:33-35; 33Phi-e-rơ thưa: “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy...

Bài 70 “Chính Ta đây”

Đọc Kinh Thánh: Giăng 18:1-11 1Sau khi cầu nguyện, Đức Chúa Jêsus đi với các môn...

Bài 69 – Nghe Lời Cầu Nguyện Để Thoáng Biết Về Cõi Vĩnh Hằng

Đọc Kinh Thánh: Giăng 17 1Khi phán những lời nầy xong, Đức Chúa Jêsus ngước mắt...

Bài 68 – Chúa cần đến nó

Đọc Kinh Thánh:  Mác 11:1-11 1Khi đến gần thành Giê-ru-sa-lem, cạnh làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, ngang...

Bài 67 Chia tay và gặp lại

Đọc Kinh Thánh: Giăng 16:16-33 16“Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và...

Bài 66 Đức Thánh Linh hay Đấng An Ủi

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 16:1-15 1“Ta đã bảo các con những điều nầy để các con...

Bài 65 Tình yêu trong Chúa

Đọc Kinh Thánh: Giăng 15:12-27 12Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương...

Bài 64 – Cành nho nối liền với gốc nho

Đọc Kinh Thánh: Giăng 15:1-11 1“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2Bất...

Bài 63 – Đấng An ủi, tức là Đức Thánh Linh

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 14:15-31 15“Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các...

Bài 62 Chúa Con Và Chúa Cha

Đọc Kinh Thánh: Giăng 14:7-14 7Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ...