Lưu trữ hàng năm: 2013

Trại Xuân Thanh Thiếu Niên Miền Duyên Hải Mở Rộng

Ngày mùng 5&6 Tết, tại Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị đã diễn ra chương trình Trại Xuân qua chủ đề Bước Đi Của...