Trang chủ 2018 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2018

UBCĐGD: Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo

Ngày 22-23/11/2022 tại Hội Thánh Tinh Lành Hải Phòng đã diễn ra chương trình Bồi Linh Cho Người Lãnh Đạo với sự tham dự...