Bài 140: Người Thầy Ưu Việt 

Bài 140: Người Thầy Ưu Việt 

Đọc Giăng 14:25-31

25Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con.

26Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con.

27Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

28Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta.

29Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin.

30Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta,

31nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.”

Câu căn bản: Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, sẽ dạy các con mọi điều, và nhc các con nhớ tất cả những gì Ta đã nói với các con. (Câu 26).

Suy niệm: Cuối cùng tôi phải thay bóng đèn cho chiếc đèn trên bàn làm việc của tôi. Tôi đã dùng đèn này để đọc sách, đọc Kinh Thánh và viết bài, tôi thích lắm vì đèn sáng mà không chói mắt. Nhưng bóng đèn dùng lâu đã hư, phải thay. Tôi tìm một bóng đèn kiểu mới vừa ít vôn mà lại sáng gấp đôi.

Khi thay bóng đèn như vậy tôi liên tưởng đến một việc rất quan trọng: đèn tốt thì thấy rõ hơn. Tất cả đều hiện lên rõ khi có ánh sáng. Khi chụp ảnh bạn còn phải có loại đèn riêng sáng hơn nữa thì mọi chi tiết mới thu nhận vào phim ảnh được.

Nguyên tắc này khi áp dụng vào việc đọc Kinh Thánh cũng vậy. Tâm hồn ta càng trong sáng thì ta càng tìm ra được sự phong phú và giá trị trong Lời Chúa.

Đó là việc làm của Thánh linh: Thánh Linh giúp bạn hiểu Lời Chúa và còn chỉ dẫn khi áp dụng trong thực tế nữa. Chúa Giê-xu đã dạy trong Giăng 14:26: Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, sẽ dạy các con mọi điều, và nhc các con nhớ tất cả những gì Ta đã nói với các con.

Vai trò của Thánh Linh rất quan trọng trong việc đọc Kinh Thánh, vì nếu không có ánh sáng của Thánh Linh bạn không nắm bắt được lời mình đọc. Nếu không có Thánh Linh soi dẫn, bạn sẽ lướt qua nhiều kho báu mà không hay. Chúa Thánh Linh là Người Thầy Ưu Việt mà bạn có bên cạnh.

Chúa không những ban cho bạn mặc khải là Kinh Thánh, mà còn ban cả sự soi dẫn, tức là khả năng hiểu được lời bạn đọc nữa.

Kinh Thánh là cuốn sách duy nhất cho phép bạn nói chuyện với tác giả khi đang đọc!

Khi đọc Kinh Thánh, bạn có thể ngừng lại và thưa với Thánh Linh rằng: “Thưa, câu này có nghĩa gì? Câu này con áp dụng vào đời con như thế nào?”

Hãy làm như thế, Chúa sẽ nói chuyện với bạn. Ngài thì thầm vào tai bạn hay truyền những tư tưởng và ý nghĩ trong tâm trí bạn.

Việc nên làm hôm nay:

Khi bạn đọc Kinh Thánh mà không hiểu, hãy xin Thánh Linh giải thích.

Nguyễn Sinh