Bài 180: Ngăn ngừa phạm tội

Đọc Mác 9:42-50

42Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn.”

43“Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

45Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một chân mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

47Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi! Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,

48là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt.

49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

50Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình, và sống hòa thuận với nhau.”

Câu căn bản: Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tt.  (Câu 43).

Suy niệm:  Lời dạy của Chúa trong các câu này phải hiểu theo nghĩa bóng, vì thật sự cắt tay, chân hay móc mắt cũng không diệt tội được vì tội xuất phát nơi tấm lòng. Chúa chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và nguy hiểm của tội, cần phải trừ diệt ngay những gì xui ta phạm tội.

Hỏa ngục, nguyên văn là geenna do từ  Gehenan là tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là trũng Hi-nôm, là một nơi phía nam Giê-ru-sa-lem, ngày xưa người thờ tà thần Mô-lóc thiêu sống con cái cho thần này tại đó. (Xem thêm trong 2 Sử ký 28:3; 33:6; Giê-rê-mi 7:31; 19:5-6; 32:35) Về sau là nơi đổ rác, lúc nào cũng có lửa cháy và dòi bọ…

“Vì mọi người sẽ bị muối bằng lửa” Đây là một câu rất khó giải thích. Người ta cho rằng mọi người đều sẽ bị “muối bằng lửa” trong thời gian và tính cách tương ứng với cuộc tương giao của họ với Chúa Giê-xu.  Đối với người vô tín là lửa phán xét sau cùng; còn đối với tín đồ là lửa thử thách và đau khổ trong hiện tại.

Dù sao, ta phải hết sức cẩn thận để không sa vào chước cám dỗ từ bất cứ nơi nào tới.

Nguyễn Sinh