Bài 189: Hãy nhìn vào tấm lòng mình

Đọc 1 Giăng 2:7-11

7Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe.

8Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.

9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối.

10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm.

11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Câu căn bản: Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mt người.  (Câu 11).

Suy niệm:  Có nhiều cách lâm vào bóng tối tâm linh, đó là những khi chúng ta để cho tội lỗi lộng hành trong đời sống mình.

Đó là lúc chúng ta đầu hàng ảnh hưởng của Sa-tan và sức mạnh của ma quỷ.

Đó là khi chúng ta cho phép trần gian thống trị tư duy.

Khi chúng ta để cho những tham dục của xác thịt với những hư xấu,  cám dỗ và những hứa hẹn giả dối chế ngự cuộc đời.

Khi chúng ta lui tới những nơi xấu xa, nhìn ngắm những điều không nên nhìn ngắm và bỏ thời gian giao du với những thành phần nên tránh.

Và, như sứ đồ Giăng nói, khi lòng chúng ta đầy ghen ghét

Ghen ghét thường thay đổi tính khí của chúng ta, dẫn đến một thái độ có thể che khuất ánh sáng trong chúng ta. Chúng ta lúc đó tưởng mình thấy rõ sự thực, nhưng thật ra là đã mù lòa về tâm linh.

Nhưng sự hiện diện của ánh sáng sẽ thay đổi tất cả. Ánh sáng cho ta thấy sự thật.  Ánh sáng đưa ta đến cuộc tương giao với Chúa Giê-xu. Chính Chúa là ánh sáng. Tác giả Thi-thiên 36 cầu nguyện rằng: “Cầu Chúa ban sự nhân từ cho những người biết Chúa và ban sự công chính của Ngài cho những ai có lòng ngay thẳng.” (Câu 10). Trong ánh sáng của Chúa chúng ta biết thương yêu anh em chị em mình.

Vua Đa-vít đã cầu nguyện như sau:

Con sẽ chẳng để điều gian ác trước mt con.” (Thi-thiên 101:3) và:

Lạy Đức Giê-hô-va, xin gìn giữ miệng con và canh cửa môi con.” (Thi-thiên 141:3).

Đó là những phương cách ngăn ngừa bóng tối tràn ngập tâm hồn ta. Bạn phải biết rằng mình đang sống trong ánh sáng của Tin Lành, và hãy trở thành chứng nhân cho ánh sáng đó, sao cho người khác cũng biết đến sự cứu rỗi và được cứu như bạn.

Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:

Lạy Cha thánh, xin tràn đầy lòng con ánh sáng của tình yêu Chúa. Giúp con được tinh sạch trước mt Chúa. Con ước ao được sống cho Ngài. Xin dùng con đem ánh sáng của Chúa đến cho người khác. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nguyễn Sinh