Bài 22: Quyền Tể Trị Của Chúa

Bài 22: Quyền Tể Trị Của Chúa

Thư Gia-cơ chương 4 câu 13-15 có ghi: 13Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, 14song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.  15Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.

Câu 15 trên đây là câu ta cần phân tích để hiểu quyền tể trị của Chúa. Vì ta không thể hành động hay quyết định gì ngoài ý muốn của Chúa được.

Trước tiên là Quyền chủ tể tuyệt đối của Chúa

Chúa là Đấng chủ tể và quyết định là con người có thể thực hiện điều mà chúng ta hoạch định hay không. Chúa hoàn toàn tự do làm mọi điều Ngài muốn và kiểm soát tuyệt đối về mọi hành động của tất cả các sinh vật của Ngài. Không sinh vật nào, người nào, hay đế quốc nào có thể cản ngăn ý chỉ của Ngài hay là hoạt động ngoài quyền chế ngự của Chúa.

Trong bài trước đây chúng ta đã nói về việc muốn tin cậy Chúa trong nghịch cảnh thì phải tin vào quyền chủ tể tuyệt đối của Chúa, tình thương của Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Trong ba tính chất này, quyền chủ tể tuyệt đối dường như thường bị người ta đua ra bàn cãi và thắc mắc hơn cả. Người ta thường quên rằng Chúa vẫn ngồi trên ngôi quản trị vũ trụ theo ý thích và ý chỉ chủ tể của Ngài.

Thánh Phao-lô trong 2 Ti-mô-thê 1:12 viết rằng: Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.

Một điều ta nhận xét là nhiều khi vì nhiều lý do chúng ta không hiểu, Chúa cho phép con người hành động trái và thách thức ý chỉ của Ngài, nhưng Chúa không bao giờ cho phép loài người hành động chống lại ý chỉ chủ tể của Ngài. Chúng ta đọc những câu sau đây để hiểu điều nhận xét đó:

Châm ngôn 16:9 Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

Châm ngôn 19:21 Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.

Châm ngôn 21:30 Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được.

Truyền đạo 7:13 Hãy xem xét công việc của Đức Chúa Trời; vì vật gì Ngài đã đánh cong, ai có thể làm ngay lại được?

Ca Thương 3:37 Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, ai hay nói ra và sự ấy được thành?

Gia-cơ 4:15 Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.

Khải huyền 3:7 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được:

Những câu Kinh Thánh vừa trích đọc minh chứng rằng con người chúng ta có thể đặt kế hoạch, nhưng những kế hoạch đó chỉ thành công khi nào phù hợp với mục đích của Chúa. Không có kế hoạch nào thành công chống lại Chúa. Không ai có thể làm ngay thẳng lại điều gì Chúa đã làm cho cong, và cũng không ai bẻ cong được vật gì Chúa đã làm thẳng.

Không hoàng đế nào, vua nào, nhà cầm quyền nào hay ai có thể nói và khiến sự việc xẩy ra nếu Chúa không ban lệnh hoặc là cho phép việc ấy xẩy ra.

Không ai có thể nói: Tôi sẽ làm việc này hay việc kia, và làm được các việc đó nếu không thuộc trong ý chỉ chủ tể của Chúa.

Hằng nghìn người tin Chúa kinh nghiệm những nỗi bất công do thầy giáo, cán bộ, thủ trưởng, giám thị hay những người trên mình gây ra. Có lẽ độc giả đang đọc những hàng chữ này cũng đang chịu khổ như thế. Những việc này xẩy ra gây nhiều tổn thương.

Nhưng ta nên nhớ rằng giữa đau thương của mình, Chúa vẫn tể trị, Chúa không thay đổi. Những điều xấu xảy ra cho chúng ta là do ma quỷ gây ra, nhưng ma quỷ cũng vẫn ở dưới sự chế ngự của Chúa, và nó không đụng đến con dân Chúa được nếu Chúa không cho phép.

Không phải chỉ những hành động cố ý tàn ác của con người đều dưới sự kiểm soát chế ngự của Chúa, nhưng ngay cả những hành vi lầm lỗi hay thất bại của con người cũng có kiểm soát chế ngự của Chúa cả. Nghĩa là không có gì ngẫu nhiên, tình cờ hay tai nạn xẩy ra cả. Tất cả những trường hợp gây tổn thương đều xẩy ra dưới bàn tay kiểm soát chế ngự của Chúa chúng ta là Đấng Chủ Tể, đã dùng các hoàn cảnh đó để đem phúc lợi cho cuộc đời mỗi chúng ta.

Châm ngôn 21:30 ghi rằng: Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, chống địch Đức Giê-hô-va được.

Thống đốc La-mã Félix cố tình bỏ quên sứ đồ Phao-lô trong tù suốt hơn hai năm không xét xử, cốt để vừa lòng phía Do-thái giáo chống Phao-lô. Câu chuyện này ghi trong Công Vụ 24:27.

Ngày xưa Giô-sép cũng bị giam tù hai năm vì viên quan tửu chánh của Pha-ra-ôn quên lời hứa can thiệp với Pha-ra-ôn cho Giô-sép. Câu nguyện này ghi trong Sáng Thế 40:14,23; 41:1.

Hai nhân vật thánh thiện này bị đối xử bất công vì một hành động mang tính tham nhũng và một ông quan hầu của vua không biết ân tình là gì. Nhưng cả hai trường hợp chắc chắn đều có sự chứng giám và quyền tể trị của Chúa và xẩy ra với tình thương và đức khôn ngoan của Ngài.

Không có điều gì trên đời quá nhỏ nhoi và tầm thường đến nỗi quyền tể trị của Chúa không soi xét đến. Cũng không có sự việc nào trên đời quá to lớn vượt ngoài tầm kiểm soát chế ngự của Chúa.

Khi một con chim sẻ vô nghĩa không thể rơi xuống đất nếu Chúa không cho phép, thì bạo quyền La-mã cũng không thể hành hình đóng đinh Chúa Giê-xu lên thập giá, nếu Chúa không ban quyền năng ấy cho Bôn-xơ Phi-lát. Các câu chuyện này ghi trong Ma-thi-ơ 10:29 và Giăng 19:10-11.

Những việc xẩy ra cho con chim sẻ hay cho Chúa Giê-xu mà còn có sự quan tâm của Cha trên trời, thì bất cứ trường hợp nào của bạn và tôi, chắc chắn Chúa không bỏ qua đâu. Giê-rê-mi 32:41 ghi rằng: Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho… Nghĩa là Chúa luôn sẵn sàng ban phước lành cho con dân Ngài, và chúng ta sống trong vòng tay thương yêu và khôn ngoan của Chúa luôn luôn.

Một nan đề của con người chúng ta là quyền chủ tể của Chúa thường khi không rõ rệt trong những hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta thấy những chuyện bất công, vô tình hay ác độc xẩy ra trực tiếp tác hại đến mình. Chúng ta cũng chịu hậu quả của những kẻ làm điều sai trái hay lỗi lầm. Ngay chính chúng ta cũng ngu dại gây hại cho mình và gặt lấy hậu quả. Những lúc như thế ta khó quan niệm là Chúa tể trị như thế nào. Thật ra cái khôn ngoan hiểu biết của con người chúng ta không thể nào quan niệm làm sao Thiên Hựu có thể vận hành trong hoạt động của loài người để hoàn thành mục đích của Chúa mà không xẩy ra một phép lạ nào.

Một trong những lý do sách Ê-xơ-tê được kể vào Kinh Thánh là để chúng ta thấy được bàn tay chủ tể chế ngự kiểm soát của Chúa ở đàng sau mọi sự cố để bảo vệ sự tồn tại của dân Chúa. Một trong những điều đáng chú ý là sách Ê-xơ-tê không nhắc đến tên Đức Chúa Trời, nhưng người đọc nhận ra bàn tay của Chúa đụng đến mỗi trường hợp của câu chuyện không khác gì Ngài giải phóng dân tộc Israel ra khỏi Ai-cập bằng những phép lạ kinh hoàng nhiều thế kỷ trước đó. Quyền tể trị của Chúa hiện diện trong hoàn cảnh thường vào thời Ê-xơ-tê cũng y hệt như khi Chúa thể hiện những phép lạ vĩ đại trong thời Môi-se. Chỉ con người không nhận ra mà thôi.

Mọi người phải công nhận rằng không ai có thể hành động, không sự cố nào xẩy ra bên ngoài ý chỉ chủ tể của Chúa. Nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh.

Một khía cạnh nữa rất quan trọng để chúng ta căn cứ vào đó mà hết lòng tin cậy Chúa. Đó là: không một kế hoạch nào của Chúa bị thế lực nào cản trở.

Chúa hành động theo ý Ngài muốn và không ai có thể làm sai lệch ý định của Ngài. Đây là một ý niệm khó chấp nhận, nhưng lời Kinh Thánh xác nhận như thế, xin đọc một số câu để quý vị nghe:

Gióp 42:2 ghi: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.

Thi Thiên 115:3 Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm,

Ê-sai 14:27 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?

Ê-sai 42:13 Thật, từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được?

Ê-sai 46:10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.

Đa-ni-ên 4:35 Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?

Qua các câu Kinh Thánh vừa đọc, ta nhận thấy rằng không một chương trình hay kế hoạch nào Chúa đã vạch ra mà bị hỏng, vì khi Chúa hành động không ai trì hoãn được, cũng không ai ngăn cản tay Chúa bao giờ. Chúa làm mọi việc vừa ý Ngài và hoàn thành mọi kế hoạch. Chúa là Đấng chủ tể toàn quyền, nhưng Ngài cũng là Chúa khôn ngoan vô cùng và thương yêu vô hạn nữa.

Chúa có một mục đích và một kế hoạch cho mỗi người chúng ta và Ngài có quyền năng thực hiện kế hoạch đó. Không ai hay hoàn cảnh nào có thể ảnh hưởng đến chúng ta ngoài sự chế ngự và quản trị của Chúa, và cũng không có điều gì làm hỏng chương trình của Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta. Chúa có mục đích cho mỗi con dân Chúa là cải biến mỗi chúng ta cho trở nên giống như con Ngài là Chúa Giê-xu. Đó là căn cứ trong Rô-ma 8:28, 29 như sau: Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

Hơn nữa Ê-phê-sô 2:10 còn cho biết: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

Chúa chắc chắn sẽ hoàn thành mục đích Ngài dành cho chúng ta. Khi biết Chúa có kế hoạch cho cuộc đời của mỗi chúng ta và Ngài sẽ hoàn thành mọi việc, chúng ta sẽ tin cậy Chúa nhiều hơn. Chúng ta có thể giao thác cho Chúa không những mục đích cuối cùng của đời mình nhưng luôn cả mọi sự việc và hoàn cảnh sẽ dẫn chúng ta đến kết quả cuối cùng đó nữa.

Tuy nhiên rất khó cho chúng ta cảm nhận được sự thực hữu về quyền chủ tể của Chúa trong cuộc đời của mình, vì chúng ta không nhìn thấy được, trong khi vẫn thấy mình hay người khác hành động. Đây chính là lúc mà chúng ta phải dùng đức tin, tin cậy Chúa. Vì trong mọi sự việc của cuộc đời chúng ta, Chúa vẫn kiểm soát chế ngự như Ngài muốn, không phải bên ngoài hoàn cảnh, nhưng qua hoàn cảnh.

Các anh Giô-sép bán chàng làm nô lệ – một việc làm tàn ác – nhưng về sau chính Giô-sép đã xác nhận rằng, Chúa đã hành động ngay trong việc làm gian ác của các người anh chàng. Giô-sép nói: Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, vì trị khắp xứ Ê-díp-tô. (Sáng 45:8).

Giô-sép nhận biết có bàn tay chủ tể của Chúa hướng dẫn chỉ đạo mọi sự việc để kế hoạch của Chúa được thực hiện hoàn hảo, ngay cả việc tàn ác của các anh chàng đối với chàng mà Chúa cũng sủ dụng.

Quý vị và tôi có thể không bao giờ có cơ may nhìn thấy kết quả kế hoạch của Chúa trong đời mình như Giô-sép, nhưng kế hoạch đó Chúa dành cho chúng ta cũng sẽ chắc chắn và hoàn hảo như trong trường hợp Giô-sép vậy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa và trau giồi đức tin thêm vững mạnh. Những gì Chúa đã làm cho Giô-sép Chúa cũng sẽ thực hiện cho bạn và tôi. Chúng ta phải sống bằng đức tin chứ không qua những gì mình nhìn thấy.

Một câu Kinh Thánh đáng cho chúng ta nhớ để thêm lòng tin là Giê-rê-mi 29:11: Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

Mặc dù câu nói này Chúa dành cho dân tộc Do-thái khi họ bị lưu đày, nhưng cũng đề cập đến một nguyên tắc của Chúa, đó là: Chúa có chương trình cho mỗi người. Vì Chúa có chương trình cho chúng ta, nên không ai phá hỏng được và chúng ta phải hi vọng và can đảm bước đi với Chúa trong đức tin vững vàng nơi Chúa.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa làm chủ cả trong phạm vi tốt lẫn phạm vi xấu. Xin đọc các câu sau đây:

Truyền đạo 7:14 Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hay coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia, hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng điều xảy ra sau mình.

Ê-sai 45:7 Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.

Ca thương 3:38 Há chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra tai họa và phước lành?

Ba khúc Kinh Thánh vừa đọc cho biết rõ rằng Chúa làm chủ cả điều tốt lẫn điều xấu. Chúa không nhìn đi chỗ khác hay bị những nghịch cảnh xẩy đến cho chúng ta làm cho Ngài bất ngờ. Chúa vẫn kiểm soát chế ngự mọi hoàn cảnh và đưa tất cả đến chỗ tôn vinh Chúa và đem phúc lợi cho con dân Ngài.

Tin cậy Chúa không phải là vấn đề tình cảm nhưng là ý chí. Ta không thể cảm thấy tin cậy Chúa khi nghịch cảnh xẩy ra nhưng ta có thể quyết tâm tin cậy Chúa dù khi ta không cảm thấy gì cả. Hành động quyết tâm ấy phải đặt trên niềm tin và niềm tin đặt vững trên sự thật. Sự thật mà chúng ta phải tin nhận là Đức Chúa Trời là đấng chủ tể. Chúa luôn luôn thi hành mọi ý định của Ngài mà không ai ngăn cản được. Chúa cũng điều khiển và kiểm soát mọi sự việc, sự cố xảy ra cho tạo vật của Ngài để không bao giờ những việc này xẩy ra ngoài tầm nhìn của Chúa.

Chúng ta hãy tôn vinh ca ngợi Chúa bằng cách tin cậy Chúa mặc dù chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì và tại sao Ngài cho phép nghịch cảnh xẩy ra. Chúng ta hãy tìm đến vinh quang của Chúa và tin rằng Chúa luôn có mục đích tốt lành nhất, quý giá nhất cho phúc lợi của chúng ta.

Phương Pháp Cầu Nguyện
Nguyễn Sinh Biên Soạn