Bài 32: Dẹp sạch đền thờ

432

Đọc Kinh Thánh: Giăng 2: 13-25

13Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem.

14Ngài thấy trong đền thờ có những kẻ bán bò, chiên, bồ câu, và những người đổi tiền đang ngồi.

15Ngài bện một cái roi bằng dây, đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, luôn cả chiên, bò; đổ tiền của người đổi tiền và lật bàn của họ.

16Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ những thứ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành nhà buôn bán.”

17Các môn đồ Ngài nhớ lại lời đã chép: “Lòng nhiệt thành về nhà Chúa thiêu đốt tôi.”

18Người Do Thái hỏi Ngài: “Thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thầy có quyền làm điều nầy?”

19Đức Chúa Jêsus đáp: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.”

20Người Do Thái lại nói: “Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?”

21Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài.

22Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều nầy, thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Jêsus đã nói.

23Đang lúc Đức Chúa Jêsus ở tại thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt Qua, nhiều người thấy các dấu lạ Ngài làm thì tin danh Ngài.

24Nhưng Đức Chúa Jêsus không phó thác mình cho họ, vì Ngài biết rõ mọi người.

25Ngài không cần ai làm chứng về người nào cả, vì chính Ngài biết rõ mọi điều trong lòng người.

Câu căn bản: 16Ngài bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy dẹp bỏ những thứ nầy khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha Ta thành nhà buôn bán.”

Suy niệm: Tác giả sứ-đồ Giăng miêu tả việc dẹp sạch đền thờ của Chúa Giê-xu ngay khi Chúa mới bắt đầu sứ vụ của Ngài, trong khi đó các tác giả phúc âm như Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca thì ghi chép việc này vào tuần lễ cuối cùng của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Dù sao thì việc dẹp sạch đền thờ cũng là bài học trong việc thanh tẩy những gì không thánh khiết trong tâm hồn và trong nhà thờ của chúng ta.

Trong khúc Kinh Thánh này Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng uy quyền của Con Đức Chúa Trời mà thanh tẩy đền thờ. Ngày nay Chúa Cha cũng trao vào tay Chúa Giê-xu uy quyền phán xét đời sống mỗi chúng ta và chính Hội Thánh của chúng ta.

Trong Bài Tín Điều Các Sứ đồ mà chúng ta đọc mỗi tháng có câu: Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Đó là nói về tương lai, nhưng việc xét đoán này xẩy ra ngay bây giờ.

Sứ-đồ Phao-lô dạy rằng: 19Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, 1 Cô-rinh-tô 6:19.

Chúa Giê-xu đã vào đền thờ Giê-ru-sa-lem để giọn dẹp việc thương mại trong đền thờ.

Phúc âm Lu-ca 19:45-46 ghi rằng: 45Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra,46và phán với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.”

Ngày nay chúng ta cũng mời Chúa dẹp sạch tâm hồn chúng ta cũng như nhà thờ của mình để không bị Chúa phán xét là hang trộm cướp.

Nguyễn Sinh