Bài 37 – Ngươi Có Muốn Được Lành Không?

459

Đọc Kinh Thánh: Giăng 5:1-16

1Sau đó, vào một ngày lễ của dân Do Thái, Đức Chúa Jêsus đi lên thành Giê-ru-sa-lem.

2Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa. Hồ có năm vòm cửa.

3Rất nhiều người đau ốm, mù lòa, què quặt, bại liệt nằm tại đó.

5Có một người mắc bệnh đã ba mươi tám năm.

6Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?”

7Người bệnh trả lời: “Thưa ông, không có ai giúp ném tôi xuống hồ lúc nước động, khi tôi đến thì người khác đã xuống trước tôi rồi.”

8Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.”

9Người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày sa-bát.

10Những người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác giường.”

11Nhưng anh ta đáp: “Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi: ‘Hãy vác giường ngươi và đi.’ ”

12Họ hỏi: “Ai là người bảo anh: ‘Hãy vác giường và đi’?”

13Nhưng người được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Jêsus đã lẩn vào đám đông tại đó.

14Sau đó, Đức Chúa Jêsus gặp người nầy trong đền thờ thì nói với anh ta: “Nầy, ngươi đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, e có điều càng tệ hơn xảy đến cho ngươi chăng.”

15Người nầy đi nói với những người Do Thái rằng Đức Chúa Jêsus là người đã chữa bệnh cho mình.

16Do đó, người Do Thái bắt bớ Đức Chúa Jêsus, vì Ngài làm những việc nầy trong ngày sa-bát.

Câu căn bản: 6Đức Chúa Jêsus thấy người nầy nằm đó và biết bị bệnh đã lâu nên hỏi: “Ngươi có muốn được lành không?”

Suy niệm: Ba mươi tám năm là cả một thời gian dài để chờ đợi một đáp ứng cho lời cầu xin.

Có chờ nổi không, có mong muốn như thế không, mỏi mòn trông đợi.

Dám có thể bền chí cầu nguyện lâu như vậy đến nỗi không còn muốn được trả lời nữa chăng?

Nhưng thử tưởng tượng nếu cầu nguyện và chờ đợi lâu như vậy mà một hôm bỗng có người hỏi: “Bạn có thực sự muốn được Chúa trả lời hay không?” Nghe vậy chắc người được hỏi vừa khó chịu, vừa bị tổn thương…

Nhưng đó chính là câu hỏi của Chúa khi gặp người liệt bại đã được đưa đến hồ Bê-tết-đa chờ được chữa lành trong suốt 38 năm.

Người ta tin rằng hồ nước sẽ có sức mạnh chữa bệnh khi một thiên sứ hiện ra khuấy động nước hồ. Người nào xuống nước sớm nhất sẽ được chữa lành. Vấn đề của người liệt bại là không thể lết nhanh đủ để xuống nước trước. Anh ta nói như vậy.

Chúa Giê-xu hỏi anh ta rằng:”Ngươi có muốn được lành không?” Sau khi nghe anh ta giải thích vì sao anh ta chưa được lành, Chúa Giê-xu bảo:”Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.” Thế là người liệt bại được lành.

Khi được những người khác hỏi, ai  chữa lành thì người ấy không biết. Cũng lạ thật, chờ đợi 38 năm nay được chữa lành mà không hỏi ai chữa lành cho mình.

Chúa Giê-xu sau đó gặp lại người liệt bại trong đền thờ nên anh ta biết Chúa là người chữa cho mình được lành, Chúa bảo ”Đừng phạm tội nữa,” Tội của anh ta là tội gì? Ngay lúc ấy, thì anh ta được lành bệnh nhưng chưa tôn vinh người chữa bệnh cho mình. Nhận được sự trả lời cầu nguyện mà quên cảm tạ là vong ơn. Anh ta chưa tôn vinh Chúa trước hay sau khi Ngài chữa bệnh cho anh ta.

Tôi sẽ tôn vinh Chúa vì Ngài ban cho tôi sự sống, sự cứu rỗi và mọi phước lành. Tôi sẽ cảm tạ Chúa trước và sau khi Ngài trả lời tôi cầu xin, vì chính Ngài là Đấng tôi tìm cầu, những gì Ngài ban cho chỉ là phụ.

 Nguyễn Sinh