Bài thứ 162: Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa Cứu Thế

Đọc Mác 1:1-8

Câu căn bản: Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp tem về sự ăn năn để được tha tội. (Câu 4).

Suy niệm: Phúc âm Mác mở đầu với câu:

  1. Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời,

(Sau đó là câu 2 và 3 trong ngoặc đơn, rồi tiếp theo là câu 4):

  1. Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa rao giảng vừa làm báp tem về sự ăn năn để được tha tội.

Trong mấy câu mở đầu của Phúc âm này chúng ta được biết về Chúa Giê-xu và về ông Giăng, người giới thiệu Chúa Giê-xu cho quần chúng Do-thái.

Theo đó, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Tác giả Mác mở đầu viết như thế (1:1) và sau cùng (15:39) cũng viết như thế.

Người “dọn đường” cho Chúa Giê-xu là ông Giăng.

Ông Giăng là ai và dọn đường như thế nào?

Ông Giăng là sứ giả của Chúa mà các tiên tri của Chúa đã loan báo từ nhiều trăm năm trước khi ông ra đời  (Ma-la-chi 3:1; Ê-sai 40:3). Giăng là người đơn giản, khiêm nhường coi mình là kẻ tôi tớ cho Chúa Giê-xu.  Ông dọn lòng dân chúng để chuẩn bị nghe lời dạy của Con ĐứcChúa Trời. Báp tem của Giăng là báp tem ăn năn tội.

Trong Kinh Thánh không hề nói về báp tem “rửa tội”.

Muốn được tha tội, mỗi người phải xưng tội và ăn năn tội. Ông Giăng nói rõ, sau báp tem ăn năn tội, phải được Thánh Linh ngự vào thanh tẩy tâm hồn để trở thành người mới do Chúa Giê-xu ban cho.

Chúng ta là người tin Chúa cũng có nhiệm vụ dọn đường cho Chúa Giê-xu bằng cách giới thiệu con đường cứu rỗi cho đồng bào, do việc tin nhận Chúa Giê-xu để được tha tội và được cứu.

Chúng ta cũng noi gương ông Giăng, khiêm nhường hạ mình, giới thiệu Chúa Giê-xu cho đồng bào trong tư thế là người giúp việc của Tin Lành.

Nguyễn Sinh