Ngày 11 tháng Sáu Bông Trái Thánh Linh

Ngày 11 tháng Sáu

Bông Trái Thánh Linh

Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an,
nhịn nhục, nhân từ, hiền lành,
trung tín, khiêm tốn, tiết độ.
Không có luật pháp nào cấm các điều đó.
-Ga-la-ti 5:22-23-

Việc khảo sát các bông trái của Chúa Thánh Linh có thể làm bạn kinh hãi. Áp dụng hết cả 9 đặc tính này vào đời sống bạn dường như là chuyện không thể, và quả thật là như thế. Nhưng giây phút bạn tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh bắt đầu một hành động linh thiêng để làm nẩy sinh phẩm cách của Chúa Giê-su Christ trong lòng bạn. Dù bạn là ai, Thánh Linh cũng hành động theo cùng một khuôn mẫu là Chúa Giê-su Christ. Thánh Linh nhìn vào Chúa Giê-su Christ để tìm một họa đồ chi tiết xây dựng cho phẩm tính của bạn. Thánh Linh sẽ ngay tức khắc khởi sự giúp bạn kinh nghiệm và áp dụng cùng một tình yêu mà Chúa Giê-su đã có khi Ngài hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Cùng một niềm vui mà Ngài đã kinh nghiệm giờ đây sẽ đầy tràn trong bạn. Sự bình an y như thứ bình an đã gìn giữ trái tim của Chúa Giê-su, ngay cả khi Ngài bị đánh đập và chế nhạo, sẽ là sự bình an mà Thánh Linh huy động để đặt vào lòng bạn. Sự kiên nhẫn mà Chúa Giê-su đã có đối với môn đồ cứng đầu nhất của Ngài sẽ là sự nhẫn nhục mà Thánh Linh bây giờ đang phát triển trong bạn. Sự nhân từ mà Chúa Giê-su tỏ ra với các trẻ em và những tội nhân sẽ làm lòng bạn trở nên mềm mại đối với người khác. Sẽ có sự tốt lành trong con người bạn mà chỉ có thể giải thích được bởi sự hiện diện của Thánh Linh của Thiên Chúa. Thánh Linh sẽ xây đắp trong bạn cùng một lòng trung tín vốn đưa Chúa Giê-su đến chỗ vâng phục Cha Ngài trọn vẹn. Thánh Linh sẽ dạy bạn biết tiết độ để bạn có sức mạnh làm điều phải và chống cự lại cám dỗ.

Tất cả những điều này đều tự nhiên như sự tăng trưởng của bông trái trên cây. Bạn không cần phải tự sức mình sắp đặt nó. Nó bắt đầu một cách tự động ngay lúc bạn tin nhận Chúa. Nó xảy ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc bạn có hoàn toàn đầu phục để Chúa Thánh Linh hành động trong bạn hay không.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)