Bài thứ 257 Các chức năng

Đọc Rô-ma 12:6-8

Câu căn bản: Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng.  (Câu 4).

Suy niệm:  Chúng ta có từ thiên tài để nói về những người bẩm sinh đã có khả năng hơn người. Ân tứ trong Kinh Thánh thì hơi khác, vì đó là khả năng Thánh Linh ban cho để phục vụ Chúa trong một lĩnh vực. Có khi thiên tài cũng được phát triển thành ân tứ khi biết hiến dâng trọn cho công việc Chúa.

Các ân tứ liệt kê trong mấy câu này cũng thông thường có trong Hội Thánh xưa nay.

Ân tứ nói tiên tri trong Cựu Ước là công bố và giải thích ý chỉ của Chúa cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trong Tân Ước thì ân tứ nói tiên tri ít khi cho tương lai, nhưng người có ân tứ này công bố những gì đã xẩy ra do Chúa Giê-xu thực hiện và những gì Chúa Giê-xu đã phán dạy liên quan đến tương lai. Chức năng của người nói tiên tri là: Người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. (1 Cô-rinh-tô 14:3).

Như thế người nói tiên tri hiện nay là người công bố và giảng giải Lời Chúa trong Kinh Thánh.

Các ân tứ phải được thực hiện đúng chức năng và góp phần phát triển Hội Thánh là thân thể của Chúa. Thái độ của những người thực hành các ân tứ cũng rất quan trọng. Như người có ân tứ ban phát thì ban phát rộng rãi. Người làm công tác thện nguyện thì làm trong niềm vui.

Cảm tạ Chúa vì Hội Thánh của chúng ta hiện nay vẫn có những người phục vụ Chúa trong ân tứ Chúa ban.

Nguyễn Sin