Bài thứ 261 Một cuộc đời hữu ích

Đọc Tít 3:1-15

Câu căn bản: Anh em tín hữu chúng ta phải học tập chú tâm vào việc lành, để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách, chứ đừng sống một cuộc đời không kết quả. (Câu 14).

Suy niệm: Ngay cả khi dạy về những nguyên tắc và các lẽ thật tâm linh, sứ đồ Phao-lô vẫn không quên nói đến sống đạo trong thực hành. Tức là áp dụng đức tin vào thực tế. Đó là phương pháp đắc thắng trong cuộc sống đời thường.

Như trong lá thư viết cho ông Tít, ông nhấn mạnh học tập “làm tốt trong các việc thiện lành”. Con cái Chúa cần phải học tập nhiều điều, như có ý thức, chuyên tâm trong nghề nghiệp. Tại sao phải làm như thế?  “để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách”  và  “đừng sống một cuộc đời không kết quả.”

Sứ đồ Phao-lô phải khuyên dạy như thế vì sợ ông Tít và các tín hữu khác không hữu ích, tức là không có kết quả tốt, mà còn kết quả xấu nữa. Ông muốn mọi người kết quả tốt và kinh nghiệm những phước lành quý giá từ nơi Chúa.

Ông biết rằng như thế là đem đức tin áp dụng vào cuộc đời. Người truyền đạo trẻ tuổi tên Tít lúc ấy phải cố gắng đến Ni-cô-pô-li với sứ đồ Phao-lô là nơi ông quyết định qua “mùa đông” tại đó. Hơn nữa, còn phải cố gắng lo trang bị đầy đủ cho hai tín hữu khác là Xê-na và A-pô-lô (Câu 12-13).

Đó là một số những “việc lành” mà ông Tít phải làm “để cung ứng những trường hợp có nhu cầu cấp bách”.  Đến với đồng bào, thực hành cuộc sống hào hiệp, hành động bằng đức tin, sử dụng những khả năng mình nhận được để đáp ứng nhu cầu của những người khác, sao cho không ai thiếu thốn gì.

Đó là những nguyên tắc vẫn còn áp dụng trong thời chúng ta đây. Áp dụng cả cho bạn nữa đấy.

Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước lành cho bạn. Ngài muốn bạn nếm trải dư dật, nhưng Ngài cũng muốn bạn hiểu rằng Ngài ban cho bạn nhiều thứ để bạn có thể giúp cho nhu cầu của đồng bào mình. Chúa vẫn chờ đợi bạn đầu tư vào nước Trời qua cuộc đời của những người chung quanh bạn. Vì bạn được ban phước nhiều để chia phước cho những người khác.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, cảm ơn Cha vì đã cung ứng nhu cầu cho con. Xin chỉ dạy con để con biết áp dụng vào những “việc lành”. Chia sẻ với người khác những gì Cha đã ban cho con. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Nguyễn Sinh