Bài thứ 299 Thân phận của người tin Chúa

Đọc Cô-lô-se 1:21-23

Câu căn bản: Nhưng bây giờ đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của Con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài.  Câu 22.

Suy niệm:  Nhiều khi người tin Chúa cần được nhắc nhở về thân phận căn bản của mình để thấy rõ ân sủng của Chúa và cảm tạ Ngài cũng như sống cho  xứng đáng với ân sủng đó:

  1. Mỗi chúng ta vốn xa cách Chúa, thù nghịch với Ngài qua tư tưởng và hành động. (Câu 21).
  2. Nhờ cuộc hi sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu mà chúng ta được hoà giải với Chúa và còn được coi là thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách trước mặt Chúa. (câu 22).
  3. Mỗi chúng ta cần: tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hi vọng của Tin Lành. (Câu 23)

Nguyễn Sinh