Bài thứ 333 Lời tiên tri về thương khó của Chúa Cứu Thế

Đọc Thi-thiên 22

Câu căn bản: Một dòng dõi sẽ phục vụ Chúa; người ta sẽ rao truyền danh Chúa cho hậu thế. Câu 30.

Suy niệm: Đối với người tin Chúa Thi-thiên này tiên tri về sự thương khó của Chúa Giê-xu trên thập giá. Chính Chúa Giê-xu đã nhắc lại lời mở đầu của Thi-thiên này khi Ngài bị hành hình. Tuy nhiên, ý nghĩa đầu tiên của Thi-thiên này là giai đoạn gian nan của Đa-vít.

Phần thứ nhất: Câu 1-21

Câu 1, phần đầu là lời Chúa Giê-xu kêu lên khi bị đóng đinh trên thập giá ( trích dẫn Ma-thi-ơ 27:46 và Mác 15:34).

Câu 16 phần b ứng vào việc Chúa Cứu Thế bị đóng đinh vào tay và chân trên thập giá.

Câu 18 cũng ứng vào việc bọn lính chia nhau chiếc áo dài của Chúa khi Chúa bị hành hình.

Đa-vít đã từng kêu lên hai câu đầu tiên này, nhưng ngay sau đó ông đã dừng lại nhớ đến đức nhân từ của Chúa đối với dân Chúa.

Câu 6-8 là lời than thân trách phận của Đa-vít,  nhưng cũng ứng vào thân phận của Chúa Cứu Thế. Vì loài người chúng ta mà Ngài đã chịu hổ nhục đến nỗi Cha cũng khước từ.

Câu 9-11 là lời cầu xin Chúa thương xót cứu giúp.

Câu 12-18 là hình ảnh hung hăng của kẻ thù đối với Đa-vít cũng như tình trạng Chúa Cứu Thế khi bị treo trên thập giá.

Câu 19-21 là lời cầu nguyện của Đa-vít trong hoạn nạn khốn cùng và đã được Chúa giải cứu.

Phần thứ hai của Thi-thiên 22: Câu 22-31

Phần này nêu lên lý do tác giả ca ngợi Chúa cũng như kêu gọi mọi người ca ngợi Ngài.

Rao truyền danh Chúa và ca ngợi Ngài trước mọi người là hành động tỏ lòng biết ơn Chúa, lại vừa là cách biểu lộ tình thương đối với người khác. Con dân Chúa luôn nói về Chúa cho người khác vì đó là chia sẻ ơn lành Chúa ban cho chúng ta, vì chúng ta là: Những người kính thờ Chúa, Con cháu Gia-cốp thiêng liêng, Dòng dõi dân Chúa ( câu 23 ).

Câu 24 là một câu an ủi những người đang sống trong hoạn nạn, hãy tin rằng Chúa luôn yêu mến và chăm sóc mỗi người, không khinh bỉ cũng không giấu mặt Ngài bao giờ.

Câu 25: Giữa hội lớn người tin Chúa đáng ca ngợi Ngài khi đã cam kết tuân giữ mạng lệnh của Chúa.

Câu 26: Những người tìm kiếm Chúa và sống nhu mì sẽ hưởng phước hạnh và trường thọ, đó là kinh nghiệm của con dân Chúa.

Câu 27-28: Con dân Chúa mong chờ ngày Chúa toàn thống trên khắp  đất và muôn dân ca ngợi Ngài.

Câu 29-31:Mọi từng lớp trong xã hội sẽ có cơ hội thờ phượng Chúa và được hạnh phúc. Dòng dõi những người yêu kính Chúa sẽ tiếp tục rao truyền đức công chính của Ngài.

Cảm tạ Chúa về những việc Ngài đang thực hiện ngay trên đất nước chúng ta chứng minh cho những điều mà tác giả Thi-thiên tiên tri và hi vọng từ nghìn xưa.

Nguyễn Sinh