CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

0
5996

ĐIỀU 1: DANH XƯNG
Danh xưng của Hội thánh là: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC)
ĐIỀU 2: GIÁO HIỆU VÀ CON DẤU
– Giáo hiệu của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là hình chữ thập lớn, gồm: Quyển Kinh thánh ở giữa, bốn góc là Thập tự giá, Mão triều thiên, Bình dầu và Ly tiệc thánh.
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sử dụng hai khuôn dấu pháp lý ở cấp Tổng hội và Cơ sở, khuôn mẫu con dấu như sau: Ở giữa là Giáo hiệu, nửa trên là hàng chữ “Hội thánh Tin lành Việt Nam”, nửa dưới là hàng chữ “Tổng hội”, tên của Hội thánh Cơ sở hoặc Cơ quan Giáo hội.
ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH
– Mục đích của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là kết hợp những người cùng một lòng tin kính Đức Chúa Trời, được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng một trách nhiệm trong quyền năng, ân tứ của Đức Thánh Linh để xây dựng Hội thánh qua việc rao giảng Tin lành và môn đồ hoá.
ĐIỀU 4: TÔN CHỈ
– Tôn chỉ của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đặt nền tảng trên Lời Chúa dạy: Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức kính mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. (Ma-thi-ơ 12:37-38; Mác 12:30-31)

ĐIỀU 5: ĐƯỜNG HƯỚNG
– Đường hướng hoạt động của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là: Sống Phúc Âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc.
ĐIỀU 6: TÍN LÝ
– Tín lý của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) căn cứ trên Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước, gồm có 66 sách) là nền tảng duy nhất cho mọi giải thích và thực hành đức tin như đã tóm tắt trong Tín lý (chương IX) của Hiến chương này.
ĐIỀU 7: LỄ NGHI
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có các Thánh lễ & Lễ nghi sau:
1. Thánh lễ Báp-têm
2. Thánh lễ Tiệc thánh
3. Lễ Giáng sinh
4. Lễ Thương khó
5. Lễ Phục sinh
6. Lễ Thăng thiên
7. Lễ Đức Thánh Linh giáng lâm
8. Lễ Thành hôn
9. Lễ Dâng con
10. Lễ Tang
11. Lễ Xức dầu
12. Lễ Tấn phong Mục sư
13. Lễ Bổ nhiệm
14. Lễ Cung hiến đền thờ
15. Lễ Cảm tạ

ĐIỀU 8: TRỤ SỞ
– Trụ sở Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đặt tại số 02, phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Việc thay đổi trụ sở phải do Đại Hội đồng Tổng hội quyết định.