CHƯƠNG II TỔ CHỨC

0
5283

ĐIỀU 9: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA GIÁO HỘI
Tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), có hai cấp: Trung ương và cơ sở.
1. Tổng hội là cấp trung ương của Giáo hội
2. Hội thánh cơ sở và Điểm nhóm là cấp cơ sở của Giáo hội
ĐIỀU 10: CÁC CƠ QUAN, ỦY BAN CỦA GIÁO HỘI
Ban Trị sự Tổng hội tùy theo nhu cầu lâu dài hay đột xuất của Giáo hội mà lập các cơ quan, lập các Hội đồng, hay các Ủy ban chuyên trách của Giáo hội; Ban Đại diện các tỉnh, thành.
ĐIỀU 11: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CỦA GIÁO HỘI
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là một Giáo hội được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, công khai, bầu cử trực tiếp bằng phiếu kín. Tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Nguyên tắc này được áp dụng cho các hoạt động của Tổng hội, Hội thánh cơ sở và Điểm nhóm.
– Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là tổ chức Giáo hội độc lập với các tổ chức, hệ phái Tin lành trong nước và Quốc tế.