CHƯƠNG V CÁC CƠ QUAN – ỦY BAN CỦA GIÁO HỘI

0
2451

ĐIỀU 44: TÊN CƠ QUAN, ỦY BAN CỦA GIÁO HỘI
Các Cơ quan, Ủy ban của Giáo hội do Đại Hội đồng Tổng hội hoặc Ban Trị sự Tổng hội thành lập, được gọi là cơ quan của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), dưới sự quản lý và điều hành của Ban Trị sự Tổng hội, gồm:
– Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội
– Các Ủy ban: Ủy ban Mục vụ, Ủy ban Sắc tộc, Ủy ban Cơ đốc Giáo dục, Ủy ban Kiến thiết – Xây dựng, Ủy ban Y tế – Xã hội, Ủy ban Truyền giáo, Ủy ban Nam giới, Ủy ban Nữ giới, Ban Truyền thông và Ủy ban Thanh Thiếu nhi.

ĐIỀU 45: TRƯỜNG THÁNH KINH THẦN HỌC HÀ NỘI
– Trường Thánh kinh Thần học là cơ quan chuyên đào tạo người hầu việc Chúa cho Giáo hội. Hoạt động theo Hiến chương của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), và Quy chế của nhà trường phù hợp với luật pháp nhà nước quy định.
– Có cơ sở vật chất đảm bảo, giáo trình đào tạo đặt nền tảng trên Kinh thánh và tổ chức Giáo hội; có Ban Điều hành Trường và giáo sư chuyên môn đáp ứng nhu cầu đào tạo.

ĐIỀU 46: LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO LÝ & MỤC VỤ TỈNH
1. Lớp do Tổng hội mở
Mục đích để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức Kinh thánh và mục vụ cho hàng giáo phẩm trong khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển Hội thánh.
2. Lớp do Hội thánh cơ sở mở
Để trang bị kiến thức Kinh thánh cho nhân sự và tín hữu trong Hội thánh cơ sở và Điểm nhóm trực thuộc Hội thánh cơ sở.

ĐIỀU 47: BAN ĐẠI DIỆN TỈNH, THÀNH
1. Nhiệm vụ
Đại diện cho Ban Trị sự Tổng hội, trực tiếp triển khai nghị quyết của Ban Trị sự Tổng hội tới các Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm trực thuộc Tổng hội.
Các tỉnh, thành có từ 03 Hội thánh cơ sở, Điểm Nhóm trực thuộc Tổng hội trở lên thì đủ điều kiện lập Ban Đại diện
2. Thành phần
Là hàng Giáo phẩm đương chức, được Hội đồng trong tỉnh đó bầu ra hoặc do Ban Trị sự Tổng hội chỉ định.
3. Quy chế Hoạt động
Ban Đại diện tỉnh, thành hoạt động theo quy chế do Ban Trị sự Tổng hội ban hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

ĐIỀU 48: VĂN PHÒNG TỔNG HỘI
Văn phòng Tổng hội có chức năng soạn thảo, lưu trữ các văn kiện, văn thư của Giáo hội, là đầu mối liên lạc giữa Tổng hội với Hội thánh cơ sở, Điểm nhóm, và giữa Tổng hội với các cơ quan nhà nước, cùng các tổ chức khác.

ĐIỀU 49: CÁC ỦY BAN TỔNG HỘI
1. Ủy ban Mục vụ: Phụ trách, hướng dẫn và giải quyết các lĩnh vực liên quan đến công tác Mục vụ tại các Hội thánh, Điểm nhóm. Tham mưu cho Ban Trị sự Tổng hội về mục vụ.
2. Ủy ban Sắc tộc: Phụ trách các công việc liên quan đến Hội thánh người sắc tộc.
3. Ủy ban Cơ đốc Giáo dục: Phụ trách công tác Giáo dục Cơ Đốc của Giáo Hội.
4. Ủy ban Truyền giáo: Phụ trách các công tác truyền giáo và mở Hội thánh của Giáo hội.
5. Ủy ban Y tế – Xã hội: Phụ trách công tác y tế, từ thiện, nhân đạo của Giáo hội.
6. Ủy ban Kiến thiết – Xây dựng: Phụ trách công việc kiến thiết và xây dựng của Giáo hội.
7. Ban Truyền thông: Phụ trách công tác truyền thông của Giáo hội.
8. Ủy ban Nam giới: Phụ trách công tác nam giới của Giáo hội.
9. Ủy ban Nữ giới: Phụ trách công tác mục vụ phụ nữ của Giáo hội.
10. Ủy ban Thanh Thiếu nhi: Phụ trách công tác mục vụ Thanh Thiếu nhi của Giáo hội.