Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo Luật - Kỷ LuậtKỶ LUẬT TẠI CÁC HỘI ĐỒNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM...

KỶ LUẬT TẠI CÁC HỘI ĐỒNG HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN BẮC)

Lời Mở Đầu

Thấm nhuần sự dạy dỗ qua các câu Kinh Thánh:
“Ðức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình” (I Côr. 14:33).
“Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Côr. 14:40).
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) lập nên Bản kỷ luật này để áp dụng trong các Hội Đồng của Giáo hội từ Hội thánh cơ sở đến Tổng hội.

CHƯƠNG I KỶ LUẬT

Điều 1: CHỦ TOẠ HỘI ĐỒNG
1. Chủ toạ Hội đồng phải giữ thái độ vô tư trong khi điều khiển Hội đồng.
2. Chủ toạ phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đại biểu.
3. Chủ toạ phải dung hoà các ý kiến cách khách quan để Hội đồng giải quyết.

Điều 2: ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
1. Về thì giờ
a. Đại biểu phải tham dự Hội đồng đúng ngày, giờ đã ấn định và dự suốt kỳ Hội đồng và Đại Hội đồng.
b. Đại biểu không được bỏ dở cuộc họp mà ra về trước khi cuộc họp kết thúc, trừ khi có lý do chính đáng được chủ toạ Hội đồng cho phép. Nếu Đại biểu nào tự ý bỏ về mà không được sự cho phép của chủ tọa đoàn, thì sẽ mất quyền đại biểu trong Hội đồng nhiệm kỳ tiếp theo.
2. Nguyên tắc thảo luận
a. Trong khi thảo luận, đại biểu không được phê phán đích danh bất cứ cá nhân, Hội thánh cơ sở hay cơ quan nào.
b. Đại biểu phải phát biểu trước toàn thể Hội đồng, Đại Hội đồng, chứ không tranh biện riêng tư.
c. Đại biểu chỉ được phát biểu hai (02) lần cho từng vấn đề, mỗi lần không được quá năm (05) phút, nếu cần nói thêm phải được Hội đồng, Đại Hội đồng chấp thuận.
d. Đại biểu theo phiên thứ đã được chủ toạ đoàn xác định mà phát biểu. Khi có người phát biểu thì mọi người khác cùng nghe.
3. Thái độ của đại biểu
a. Mục đích của Hội đồng, Đại Hội đồng là để xây dựng, qui vinh hiển danh Chúa, nên đại biểu của Hội Đồng phải có thái độ bình tĩnh, nhã nhận, vui vẻ, dầu khi ý kiến của mình bị bác bỏ.
b. Phải có tinh thần phục thiện, tránh thái độ cố chấp.
c. Trong các cuộc bầu cử, hoặc các Hội Đồng lưu, mời Quản nhiệm Hội thánh, đại biểu không được cổ động dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 3: THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN
1. Thành viên các tiểu ban phải có tinh thần trách nhiệm, hoà nhã, giữ đúng thì giờ.
2. Không được tự tiện chọn người khác thay thế mình. Trường hợp đặc biệt, phải trình trưởng ban sắp đặt.
Điều 4: NGƯỜI DỰ THÍNH
Người dự thính phải giữ trật tự, yên lặng trong khi đại biểu thảo luận, tuyệt nhiên không được bày tỏ thái độ phê bình dưới bất cứ hình thức nào.

CHƯƠNG II NGƯỜI VI PHẠM KỶ LUẬT

Điều 5: CHỦ TOẠ VÀ CHỦ TOẠ ĐOÀN
1. Khi chủ toạ vi phạm kỷ luật Hội đồng, Đại Hội đồng, thì chủ toạ đoàn phải nhắc nhở để chủ toạ theo đúng kỷ luật.
2. Khi chủ toạ đoàn vi phạm, thì Hội đồng, Đại Hội đồng phải nhắc nhở chủ toạ đoàn theo đúng kỷ luật.
Điều 6: ĐẠI BIỂU
1. Đại biểu đã phạm kỷ luật, chủ toạ phải khuyến cáo đượng sự. Khi đã được khuyến cáo mà đại biểu vẫn không thay đổi thái độ, chủ toạ phải cảnh cáo thẳng thắn.
2. Nếu đại biểu đã được khuyến cáo và cảnh cáo thẳng thắn mà vẫn không chịu sửa đổi, chủ toạ yêu cầu Ban Trật tự Hội đồng, Đại Hội đồng đưa đại biểu ấy ra khỏi phòng họp.
3. Đại biểu đã được mời ra khỏi phòng họp mà đến lần họp sau vẫn không chịu thay đổi thái độ sai trái của mình, cố ý phá rối thì chủ toạ yêu cầu Hội đồng, Đại Hội đồng truất quyền đại biểu của đương sự.
Điều 7: THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN
1. Thành viên các tiểu ban vi phạm kỷ luật, chủ toạ Hội đồng, Đại Hội đồng có quyền khuyến cáo.
2. Thành viên cố ý vi phạm kỷ luật, chủ toạ Hội đồng, Đại Hội đồng có quyền miễn nhiệm đương sự.

Điều 8: NGƯỜI DỰ THÍNH
Khi người dự thính vi phạm kỷ luật, Ban Trật tự Hội đồng, Đại Hội đồng đưa người ấy ra khỏi phòng họp.

CHƯƠNG III NGHIÊM CẤM IN VÀ PHÁT TRUYỀN ĐƠN

Điều 9: Nghiêm cấm mọi người phổ biến bất cứ loại truyền đơn nào nhằm cổ động hoặc chống đối vấn đề gì. Mọi hành vi vi phạm phải được cấp thẩm quyền liên hệ chịu trách nhiệm xử lý thích đáng.

CHƯƠNG IV QUYỀN THAY ĐỔI BẢN KỶ LUẬT

Điều 10: Đại Hội đồng Tổng hội của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) mới có thẩm quyền sửa đổi Bản kỷ luật này.

– HẾT –

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN