Giáo Nghi: Lời Tựa

0
3224

Đức Chúa Trời thành lập Hội Thánh Ngài qua sự chết và sự sống lại của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ với quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài giao trách nhiệm duy trì, mở mang và phát triển Hội Thánh ấy tại trần gian qua những người được kêu gọi.

Hội Thánh Tin Lành được thành lập tại Việt Nam từ năm 1911 đến nay đã hơn một thế kỷ. Từ những ngày đầu tiên, Đức Chúa Trời đã dùng những tôi con Chúa thiết lập đường hướng sinh hoạt căn bản để Hội Thánh được vững bền và phát triển. Công tác mục vụ rất quan trọng, vừa thuyết giảng vừa thực hành. Vì vậy Quản Nhiệm, Trưởng Nhiệm sẽ không thể thành công nếu không am tường cách thực hiện Các Lễ Nghi trong Hội Thánh.

Quyển Mục Sư Chỉ Nam do cố Mục Sư Đốc Học John Drange Olsen soạn năm 1957 đã trở thành Tài Liệu Căn Bản hướng dẫn Sự Thờ Phượng và Các Lễ Nghi trong Giáo Hội. Với đà phát triển của Hội Thánh, năm 2014 sách nầy được chỉnh sửa trở thành Giáo Nghi để giúp các Quản Nhiệm, Trưởng Nhiệm Hội Thánh, Hội Nhánh cũng như Các Cấp Lãnh Đạo Giáo Hội về những nguyên tắc và phương cách thực hiện Mục Vụ, Các Lễ Nghi của Hội Thánh.

Nguyện Chúa hướng dẫn chúng ta chăn bầy của Đức Chúa Trời được thành công tốt đẹp, vinh hiển Danh Ngài.