Lễ Cung Hiến Nhà Thờ

0
2465

Nhà thờ và các cơ sở phụ thuộc là tài sản chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) do Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp của Giáo Hội quản lý. Vì vậy, khi khởi công xây dựng hoặc cung hiến phải được Ban Trị Sự Tổng Hội hướng dẫn và chủ trì.

A. Nghi Thức Khởi Công

1) Chương Trình Khởi Công: (Gợi Ý)

Chủ Lễ: Thành Viên BTS/TH
Hướng Dẫn: Quản Nhiệm Hội Thánh
Thời lượng: Khoảng 60 phút
Thánh Ca                                           Hội Chúng
Cầu Nguyện Khai Lễ                                      Mục Sư
Thánh Ca                                              Ca Đoàn
Kinh Thánh: Thi 135:1-13                      Một Chấp Sự
Lý Do Xây Dựng                                     Ban Xây Dựng
Lời Chúa (khoảng 15 phút)                     Một Mục Sư
Nghi Thức Khởi Công (phần 2)                    Một Mục Sư
Tôn Vinh                                     Hội Chúng
Chúc Phước                                         Mục Sư
Tất Lễ

2) Nghi Thức Khởi Công

 • Đọc các văn bản có liên quan đến việc xây dựng.
 • Mời Ban Xây Dựng trình diện.
 • Đọc Kinh Thánh: Thi 84:1-4
 • Mục Sư Chủ Lễ và Quản Nhiệm HT cùng đặt viên đá hoặc tấm bảng ghi nhớ ngày khởi công.
 • Cầu nguyện cho việc xây dựng.
 1. Lễ Cung Hiến Nhà Thờ
Chương Trình Lễ Cung Hiến Nhà Thờ: (Gợi ý)
Chủ Lễ: Thành Viên BTS/TH
Kinh Thánh: I Sử 29:10-13; Êph. 2:14-22
Câu Gốc: II Sử 6:20a
Hướng Dẫn: Một Mục Sư.
Thời lượng: 1 giờ 30 phút
Thánh Nhạc Ban Nhạc

Hoan Nghinh                       Hướng Dẫn CT

Thánh Ca 22                       Hội Chúng

Cầu Nguyện Khai Lễ                           Mục Sư

Thánh Ca Ca Đoàn

Lược Sử Hội Thánh                        Thư Ký HT

Đọc Kinh Thánh (phần KT giảng luận)              Chấp Sự

Giảng Luận                              Mục Sư

Thánh Ca                         Ca Đoàn

Khai Trình Tổng Quát Việc Xây Dựng           Ban Xây Dựng

Nghi Thức Cung Hiến (phần 2)              Mục Sư Chủ Lễ

Chúc Mừng Các Đại Diện

Lời Cảm Tạ                         Quản Nhiệm

Tôn Vinh                         Hội Chúng

Chúc Phước                        Mục Sư

Tất Lễ

2) Nghi Thức Cung Hiến

Mục Sư Chủ Lễ nói: Kính thưa Hội Thánh, được sự chấp thuận của Ban Trị Sự Tồng Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc).

Căn cứ trên giấy phép số …………. của ………………… cấp ngày          ………………….. cho phép Hội Thánh tại …………………. được tổ chức Lễ Cung Hiến Nhà Thờ.

Tôi thay cho Ban Trị Sự Tổng Hội cử hành Lễ Cung Hiến Nhà Thờ nầy lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng đã vùa giúp Hội Thánh Ngài tại ………………….. kẻ công, người của, kẻ ít, người nhiều, đã chung lòng góp sức xây dựng được cơ sở tốt đẹp nầy. Đồng thời quyết tâm biệt riêng Nhà Thờ nầy làm chỗ cho tôi con Chúa thờ phượng, cầu nguyện, học hỏi và rao giảng Kinh Thánh, thi hành mục vụ và các lễ nghi.

Vậy, trước hết chúng ta hãy dâng lòng mình cho Chúa làm nơi Ngài ngự, như vậy sự cung hiến nầy mới được Ngài đẹp lòng, vui nhận và ban phước cho.

Đọc Tờ Cung Hiến

Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự Hội Thánh đọc Tờ Cung Hiến Nhà Thờ theo mẫu như sau:

TỜ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

Trông cậy ân điển của Cứu Chúa Jêsus Christ, Hội Thánh đã hiệp nhau kẻ công, người của xây cất một nhà thờ bằng vật liệu nặng, với kích thước:

dài (m): ………… rộng (m) ………..mặt gió (kể luôn tháp chuông) cao (m) ………..

mái lợp: ……………………

nền lát: …………………….

Ngôi Nhà Thờ tọa lạc trên phần đất của Hội Thánh Địa chỉ số: ……đường……Xã/Phường: ….Huyện/Quận: ………Tỉnh/TP: ………..

Do Mục Sư: …………………… thay mặt Hội Thánh đứng tên trong Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất số: ………… của Ủy Ban Nhân Dân: ………… cấp ngày …. tháng …. năm …..                          

Hôm nay, trước sự chứng kiến của Tổng Hội Hội Thánh Tin   Lành Việt Nam (Miền Bắc), chúng tôi là Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Hội Thánh                                  đồng ký tên dưới đây:

Trân Trọng Cung Hiến Nhà Thờ Nầy

 1. Theo tín ngưỡng, thành kính dâng lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đấng chúng tôi thờ phượng, tin cậy và hầu việc.
 2. Theo pháp lý, Nhà Thờ nầy và toàn bộ cơ sở vật chất là tài sản của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), do Mục Sư     thay cho Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) tiếp nhận.

Vậy, Nhà Thờ và toàn bộ cơ sở vật chất nầy không thuộc riêng của cá nhân nào, nhưng là tài sản chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), do Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) quản lý.

Nhà Thờ nầy chỉ được sử dụng để thờ phượng Đức Chúa Trời, thi hành mục vụ và rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ. Tuyệt đối không ai được phép sử dụng Nhà Thờ và toàn bộ cơ sở vật chất nầy cho bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi lập Tờ Cung Hiến nầy thành 3 bản:

02 (hai) bản trình Ban Trị Sự Tổng Hội HTTLVN (MB)

01 (một) bản lưu trữ tại Hội Thánh.

Nay Cung Hiến.

             ……………, ngày …… tháng ….. năm……

 

Đại Diện Tổng Hội                            Đại Diện Hội Thánh

(ấn ký)                                                 (ấn ký)

Dâng Lời Cung Hiến (Hội Thánh đứng)

Mục Sư hành lễ: Kính mời MS Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự Hội Thánh dâng lời cung hiến.

MS Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự: Kính lạy Đức Chúa Cha, chúng con kính dâng nhà thờ nầy cho Chúa.

Mục Sư hành lễ: Để làm nơi thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự: Kính lạy Đức Chúa Con, chúng con kính dâng nhà thờ nầy cho Chúa.

Mục Sư hành lễ: Để học biết lời Chúa và thực hành niềm tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự: Kính lạy Đức Thánh Linh, chúng con dâng nhà thờ nầy cho Chúa.

Mục Sư hành lễ: Để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nguyện Đức Chúa Trời Ba Ngôi nhậm lời cầu nguyện nầy của chúng con vừa dâng lên cho Ngài. Amen.

Tiếp Nhận Tờ Cung Hiến:

Quản Nhiệm thay mặt Hội Thánh ký tên vào Tờ Cung Hiến, một Mục Sư trong Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) hoặc một thành viên BTS/TH được ủy quyền thay cho Ban Trị Sự Tổng Hội ký nhận.

Mục Sư Đại Diện Cho Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp:

“Tôi thay cho Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), xin nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, long trọng tuyên bố:

Chúng tôi tiếp nhận sự cung hiến nhà thờ nầy vàotài sản chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) làm nghiệp chủ.  Quản Nhiệm, Ban Chấp Sự, cùng toàn thể Hội Thánh tại đây chịu trách nhiệm bảo quản nhà thờ nầy làm nơi thờ phượng Chúa, thi hành mục vụ và rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi. Không được sử dụng vào mục đích nào khác.”

(Trong khi Mục Sư đại diện Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp và Quản Nhiệm Hội Thánh cùng ký tên vào Tờ Cung Hiến tại tòa giảng, Ban Chấp Sự vẫn đứng ở vị trí của mình.)

Cầu Nguyện Cung Hiến (Gợi Ý)

“Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đấng Tạo Hóa Quyền Năng, đầy lòng thương xót. Dầu cả bầu trời bao la, không gian lồng lộng vẫn không thể chứa được Ngài, phương chi ngôi nhà nhỏ bé nầy chúng con xây dựng nên và cung hiến cho Ngài!  Chúng con tin rằng Ngài sẽ nhận lấy và vui ngự vào nơi nầy, biến nó thành nơi thánh cho Danh Ngài.

 Lạy Chúa, nếu bất kỳ ai đến đây cầu nguyện trong nhà nầy, xin Ngài hãy đoái nghe! Lạy Chúa, nếu ai vào đây học và rao giảng lời Chúa, xin Ngài ban phước cho họ. Lạy Chúa, nếu ai vào nhà nầy thờ phượng Ngài, thì xin Ngài hãy ngự giữa họ!

Lạy Chúa, nếu ai hướng về nhà nầy mà cầu xin bất cứ điều gì, xin Ngài hãy đoái nhậm! Lạy Chúa, xin đoái thương những tân tín hữu chịu Báp-têm nơi nầy! Lạy Chúa, xin ban phước lành trên những gia đình mới sẽ kết hôn tại nhà thờ nầy! Lạy Chúa, nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà nầy và ban phước cho!

Chúng con hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!”

Để nghi thức các lễ được tôn nghiêm, Quản Nhiệm và những người liên quan đến chương trình nên tập trước.