Ngày 01/06 – Bạn Đang Có Điều Gì Làm Cho Bị Say Mê Không?

“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va?” (Thi thiên 25:12)

Bạn đang bị điều gì làm cho say mê? Có thể bạn sẽ trả lời, “Không, không có điều gì cả,” tuy nhiên tất cả chúng ta đều có một vài sự việc làm chúng ta say mê – thường thường là chính bản thân chúng ta, hoặc nếu chúng ta là Cơ đốc nhân, thì có thể chính là các kinh nghiệm riêng của đời sống Cơ đốc nhân chúng ta. Nhưng tác giả Thi thiên nói rằng chúng ta cần được chính Đức Chúa Trời làm cho say mê. Sự nhận biết chắc chắn và mãi mãi trong đời sống một Cơ đốc nhân đó là chính Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là các suy tưởng về Ngài mà thôi. Toàn thể con người chúng ta – từ nội tâm lẫn hình thức – phải hoàn toàn được sự hiện diện của Đức Chúa Trời làm cho say mê. Ý thức tự nhiên của một đứa trẻ là luôn luôn hoà lẫn vào với mẹ nó, dù không phải lúc nào nó cũng cảnh giác về điều nầy, nhưng khi có sự khó khăn xảy đến thì mối tương giao chắc chắn và trực tiếp của nó là với chính mẹ nó. Cùng một cách đó, chúng ta “sống, động, và có” trong Đức Chúa Trời (Công vụ 17:28), nhìn thấy mọi sự trong tinh thần tương giao chặt chẽ với Ngài, vì ý thức vững vàng của chúng ta về Ngài sẽ tự nhiên đưa Ngài lên hàng đầu của đời sống chúng ta.

Nếu chúng ta được Đức Chúa Trời làm cho say mê thì không có bất cứ điều gì khác – các mối quan tâm của đời sống, sự đau khổ, hay âu lo – có thể xen lấn vào đời sống chúng ta. Và bây giờ chúng ta hiểu tại sao Cưú Chúa đã nhấn mạnh về tội của sự lo âu. Làm sao chúng ta có thể dám không tin khi mà sự che chở của Đức Chúa Trời luôn luôn bao bọc chúng ta. Được Đức Chúa Trời làm cho say mê tức là có một sự ngăn chận hưũ hiệu chống lại với mọi tấn công của kẻ thù.

“Người sẽ được ở nơi bình an” (Thi thiên 25:13). Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta “ở nơi bình an,” giữ gìn chúng ta trong tinh thần thư thái, dù ngay giữa sự khốn khó, hiểu lầm, vu oan, nếu “sự sống [chúng ta] đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3). Chúng ta tự tước khỏi chúng ta lẽ thật mầu nhiệm đã được bày tỏ về tình bằng hưũ khắng khít với Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng tôi” (Thi thiên 46:1). Không có gì có thể đâm thủng được mạng lưới che chở của nơi ẩn náu Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-