Ngày 01/12 – Sự Trọn Vẹn Của Cơ Đốc Nhân

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu”(Phi-líp 3:12)

Sẽ là một cái bẫy nếu chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trở thành những kiểu mẫu trọn vẹn theo như Ngài có thể làm – mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta trở nên một với chính Ngài. Các phong trào sinh hoạt thiêng liêng luôn luôn nhấn mạnh trên khuynh hướng là Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta thành những mẫu thể thiêng liêng để đặt trong bảo tàng viện của Ngài. Nếu bạn chấp nhận khái niệm nầy cho vấn đề thiêng liêng cá nhân, thì mục đích quả quyết của đời sống bạn sẽ không phải cho chính Đức Chúa Trời, nhưng cho điều mà bạn gọi là các chứng cớ về Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Làm sao chúng ta có thể nói, “Không thể nào ý chỉ của Đức Chúa Trời là tôi sẽ bị bệnh”? Nếu chính ý chỉ của Đức Chúa Trời đã làm cho Con độc sinh của Ngài bị thương tích (Ê-sai 53:10), thì tại sao Ngài không thể làm cho chính bạn bị thương tích? Điều kiện phô bày và chiếu sáng về Đức Chúa Trời của đời sống bạn không phải do bạn cứ khăng khăng giữ ý kiến về mình phải thể nào mới xứng đáng là một người thánh, nhưng chính do tình tương giao chân thật và sống động của bạn đối với Cưú Chúa Giê-su Christ, và sự thành tâm không giới hạn của bạn đối với Ngài dù đau ốm hay mạnh khỏe.

Sự trọn vẹn của Cơ đốc nhân không phải là, và cũng không bao giờ có thể là, sự trọn vẹn của con người. Sự trọn vẹn của Cơ đốc nhân là sự trọn vẹn của tình tương giao đối với Đức Chúa Trời và chứng tỏ sự chân thật ngay cả giữa các khía cạnh xem như không có gì quan trọng đối với đời sống con người. Khi bạn vâng theo tiếng gọi của Chúa Giê-su Christ, điều đầu tiên bạn bị va chạm là sự vô nghĩa của các công việc bạn phải làm. Ý nghĩ kế tiếp tấn công bạn là bạn thấy bao nhiêu người khác dường như sống một đời sống tuyệt đối vững vàng. Đời sống như vậy có thể làm cho bạn có ý kiến rằng thật không cần thiết có Đức Chúa Trời – rằng qua sức cố gắng loài người của riêng bạn cùng với sự nhiệt tâm bạn có thể đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Trong một thế giới sa ngã điều nầy không bao giờ có thể có được. Tôi được kêu gọi để sống trong một tình tương giao trọn vẹn như vậy với Đức Chúa Trời để nhờ đó đời sống tôi sẽ gây nên sự khao khát về Đức Chúa Trời trong đời sống người khác, không phải tạo nên sự ái mộ cho chính tôi. Suy nghĩ về bản thân tôi tức là làm ngăn trở sự ích lợi của tôi đối với Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời không phải làm cho tôi được hoàn hảo để trở nên chiếc ‘cúp’ trưng bày trong tủ kính triển lãm của Ngài; Ngài đang đưa tôi đến chỗ mà Ngài có thể xử dụng tôi. Hãy để Ngài làm điều Ngài muốn.