Ngày 04/12 – “Đền Thờ Của Đức Thánh Linh”

“Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi” (Sáng thế ký 41:40)

Tôi có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về đường lối mà tôi kiểm soát thân thể tôi dưới quyền hạn của Ngài. Phao-lô nói rằng ông không muốn “làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích” – làm cho nó không có hiệu quả (Ga-la-ti 2:21). Ân điển của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và không giới hạn, và công việc của sự cưú rỗi xuyên qua Chúa Giê-su đã hoàn tất và tuyệt đối chấm dứt mãi mãi. Không phải tôi sẽ được cưú – tôi đã được cứu. Sự cưú rỗi là sự việc đời đời y như ngôi vị đời đời của Ngài, nhưng tôi phải thực hành hoặc xử dụng điều mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi. Đó là “Làm nên sự cưú chuộc mình” (Phi-líp 2:12) có nghĩa tôi chịu trách nhiệm trong việc xử dụng điều mà Ngài ban cho tôi. Đây cũng có nghĩa tôi phải bày tỏ đời sống của Cưú Chúa Giê-su qua chính thân thể tôi, không phải một cách huyền bí hay kín dấu, nhưng công khai và dạn dĩ. “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục” (1 Cô-rinh-tô 9:27). Mỗi một Cơ đốc nhân đều có thể kiểm soát thân thể mình cách trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc trọn vẹn “đền thờ của Đức Thánh Linh,” gồm cả tư tưởng và sự khao khát của chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:19). Chúng ta chịu trách nhiệm về mọi sự nầy, và chúng ta không nên và cũng không bao giờ nhường bước cho mọi sự không xứng đáng. Nhưng phần lớn chúng ta vô cùng nghiêm khắc trong sự đoán xét người khác hơn là đoán xét chính chúng ta. Chúng ta tìm cách bào chữa về mọi sự việc trong chúng ta, trong khi chúng ta lên án các sự việc trong đời sống người khác chỉ đơn giản là vì cớ tự nhiên chúng ta không có khuynh hướng làm việc đó.

Phao-lô nói, “tôi khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh” (Rô-ma 12:1). Điều tôi phải quyết định là tôi sẽ đồng ý hoặc không đồng ý với Chúa và là Chủ của tôi rằng thân thể tôi sẽ thật là đền thờ của Ngài. Một khi tôi đồng ý, thì tất cả mọi nguyên tắc, qui định, và đòi hỏi của luật lệ liên hệ đến thân thể sẽ được gồm tóm cho tôi trong lẽ thật đã được bày tỏ nầy – thân thể tôi là “đền thờ của Đức Thánh Linh.”

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-