Ngày 06/06 – Xây Dựng Sự Vĩnh Cửu

“Trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc” (Lu-ca 14:28)

Cưú Chúa không đề cập ở đây một giá phí tổn mà chúng ta sẽ phải tính, nhưng một giá phí tổn mà Ngài đã trả xong rồi. Giá phí tổn đó là ba mươi năm ở Na-xa-rét, và ba năm của tiếng tăm, dư luận, ghen ghét, và sự đau khổ không ai thấu được mà Ngài đã nếm trải nơi vườn Ghết-sê-ma-nê, và sự tấn công ào ạt trên Ngài tại đồi Gô-gô-tha – trung tâm điểm mà tại đó lịch sử nhân loại và sự vĩnh cưủ chuyển hướng. Cưú Chúa Giê-su Christ đã tính xong mọi giá cả. Trong sự phân tích chung cuộc mọi người sẽ không thể cười chế nhạo Ngài và nói, “Người nầy đã khởi công xây dựng, và đã không thể làm xong được” (14:30).

Các điều kiện của chức vụ môn đồ mà Cưú Chúa đã giao cho chúng ta được ghi trong các câu 26, 27, và 33 có nghĩa những người đàn ông và đàn bà mà Ngài sắp xử dụng trong kế hoạch xây dựng đại sự của Ngài là những người mà Ngài đã làm xong mọi sự bên trong họ. “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta” (14:26). Câu Kinh thánh nầy dạy chúng ta rằng chỉ những người đàn ông và đàn bà mà Cưú Chúa sẽ xử dụng trong công trình xây dựng đại sự cho Ngài là những người yêu thương Ngài một cách cá nhân, đầy say mê, và với lòng tận hiến trọn vẹn – những người mà tình yêu của họ cho Ngài vượt xa hẳn mọi thứ tình liên hệ khắng khít trên mặt đất. Các điều kiện nầy rất khắt khe, nhưng rực rỡ vô cùng.

Tất cả những gì chúng ta xây dựng sẽ được Đức Chúa Trời kiểm tra. Khi Đức Chúa Trời tra xét chúng ta bằng ngọn lửa dò xét và thanh lọc của Ngài, liệu Ngài sẽ tìm thấy chúng ta đang xây dựng các công trình riêng của chúng ta trên nền tảng của Chúa Giê-su không? (xem 1 Cô-rinh-tô 3:10-15). Chúng ta đang sống trong thời kỳ của biết bao kế hoạch lớn lao đang được xây dựng, thời kỳ mà chúng ta đang cố gắng hết sức làm việc cho Đức Chúa Trời, và đây chính là cái bẫy cho chúng ta. Nói một cách sâu sắc, chúng ta không bao giờ có thể làm việc cho Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-su, là Nhà Kiến Trúc, sẽ chỉ huy chúng ta để do đó Ngài có thể hướng dẫn và kiểm soát chúng ta cách trọn vẹn cho các công trình của Ngài và các chương trình xây dựng của Ngài; và không một ai có quyền đòi hỏi Ngài nơi nào mà họ muốn Ngài đặt họ vào trong công tác.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-