Ngày 17 tháng Năm: GIẢNG DẠY VỚI THẨM QUYỀN

Ngày 17 tháng Năm

GIẢNG DẠY VỚI THẨM QUYỀN
Người ta lấy làm lạ về sự giảng dạy của Ngài,
vì Ngài giảng dạy như một người đầy thẩm quyền,
chứ không như những thầy dạy giáo luật..
-Mác 1:22-

Chúa Giê-su không phải là người đầu tiên dạy Kinh Thánh cho một nhóm môn đồ. Người dân trong thời Chúa Giê-su đã từng nghe các giáo sư khác dạy Kinh Thánh. Điều làm Chúa Giê-su khác biệt hẳn với họ là Ngài giảng dạy với thẩm quyền. Đối với nhiều thầy thông giáo, Kinh Thánh là những bộ sưu tập vô nghĩa và khô khan về sự suy đoán thần học, nhưng Chúa Giê-su đã dùng Kinh Thánh để dạy như những lời hằng sống của Thiên Chúa. Giăng Báp-tít tuyên bố rằng một người chỉ có thể lãnh nhận được những gì Chúa ban cho (Giăng 3:27). Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo tra cứu Kinh Thánh, họ ra về tay không, chẳng lãnh hội được gì. Khi Chúa Giê-su đọc cùng một Kinh Thánh ấy, Chúa Cha đã ban cho Con Ngài tràn đầy khôn ngoan và thẩm quyền từ nơi Ngài.

Có một sự khác biệt tận gốc rễ giữa việc thực hành tôn giáo và việc chia sẻ một lời trực tiếp đến từ Chúa. Có một sự khác biệt đáng kể giữa lý luận trần tục và lời khuyên xuất phát từ chính Lời hằng sống của Thiên Chúa. Có thể nào dạy một sứ điệp từ Kinh Thánh mà lại không phải là sứ điệp đến từ Chúa không? Có thể như vậy lắm! Các kinh sư và những người Pha-ri-si đã làm điều này thường xuyên, và để mặc những người nghe họ thiếu thốn về mặt tâm linh. Có thể nào tư vấn cho ai đó một lời khuyên có vẻ thích hợp và hợp lý, nhưng lại trái ngược với Lời Chúa không? Tất nhiên có thể như vậy!

Bất cứ khi nào bạn dạy dỗ, khuyên bảo, hoặc chia sẻ một lời khích lệ, hãy thật cẩn thận để những lời bạn chia sẻ thực sự đến từ Chúa chứ không chỉ là suy nghĩ của riêng bạn. Nếu không, bạn có thể sẽ trở thành một tiên tri giả (Phục Truyền 18:20-22). Thiên Chúa hứa sẽ thực hiện từng lời Ngài đã nói (Ê-sai 55:10-11). Khi bạn chia sẻ một lời xuất phát từ Thiên Chúa, bạn có thể làm như thế với tất cả lòng xác tín!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)