Ngày 17 tháng Sáu A-Ba, Thưa Cha

“Lại vì anh em là con,
nên Ðức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài
vào lòng chúng ta, kêu rằng; A-ba! Cha!”
(Ga-la-ti 4:6)

Từ ngữ “Cha” gợi lên nhiều hình ảnh khác nhau đối với mỗi người. Với một số người, từ ngữ ấy mang lại hình ảnh yêu thương, tiếng cười, sự kính trọng và chấp nhận. Đáng tiếc thay, một số khác liên kết từ ngữ cha với sợ hãi, ruồng bỏ và thất vọng. Vì vậy rất quan trọng là bạn không nên hiểu về Cha trên trời của mình theo kinh nghiệm riêng mình. Hãy hiểu về Ngài theo Kinh Thánh. Rất có thể bạn có một người cha phần xác không hoàn hảo, thậm chí người cha ấy còn làm hại bạn. Tuy nhiên, như trong mọi khía cạnh của cuộc đời người theo Chúa, điều quan trọng là đừng hiểu Kinh Thánh dựa vào kinh nghiệm của bạn, nhưng phải tìm hiểu kinh nghiệm của bạn theo sự soi dẫn của Kinh Thánh. Thiên Chúa là một người Cha mẫu mực theo nghĩa trung thực nhất của từ ngữ ấy.

Cha trên trời của bạn bằng lòng trả bất cứ giá nào để cứu chuộc bạn (Rô-ma 8:32). Cha trên trời luôn sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của bạn (Lu-ca 11:11-13). Cha trên trời yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài muốn kỷ luật bạn để khiến bạn trưởng thành trong đời sống người theo Chúa (Châm Ngôn 3:11-12; Hê-bơ-rơ 12:5-10). Ngay cả lúc bạn nổi loạn chống nghịch Ngài và khước từ tình yêu của Ngài, Cha của bạn vẫn làm điều tốt nhất cho bạn (Rô-ma 5:8). Ngài không phải chỉ yêu bạn với điều kiện là bạn yêu Ngài; Ngài yêu bạn cả những khi bạn không yêu Ngài (1 Giăng 4:19). Ngài đã lập bạn làm người kế tự của Ngài và dành sẵn một chỗ trên thiên đàng cho bạn (Rô-ma 8:15-17).

Đây là hình ảnh của một người cha theo Kinh Thánh. Nếu đó chưa từng là kinh nghiệm của bạn, thì ngay bây giờ nó có thể như vậy. Có một Đấng đã nhận bạn làm nghĩa tử và muốn yêu thương bạn trong cách mà bạn chưa bao giờ kinh nghiệm được. Hãy nhận sự an ủi và sức mạnh từ nơi Ngài -là Cha trên trời của bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)