Ngày 18/11 – “Khi Ngài đến”

“Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi” (Giăng 16:8)

Rất ít người trong chúng ta biết và tin có sự kiện hiển nhiên về tội lỗi. Chúng ta biết và có kinh nghiệm bị bối rối vì chúng ta đã làm các sự việc sai quấy. Nhưng sự tin có sự kiện hiển nhiên về tội lỗi bởi Đức Thánh Linh soi dẫn sẽ tiêu diệt mọi mối giao tiếp với thế gian và làm cho chúng ta chỉ nhận biết một điều duy nhất thôi – “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi …” (Thi thiên 51:4). Khi một người hiểu và tin có sự kiện về tội lỗi qua một đường lối sâu sắc như vậy, người đó biết từng chút một trong lương tâm của họ rằng Đức Chúa Trời sẽ không “dám” tha tội cho họ. Nếu thật Đức Chúa Trời đã tha tội cho người đó, thì người đó sẽ có một cảm xúc về sự công bình mạnh hơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thật đã tha tội, nhưng giá của sự tha tội mà Ngài đã trả chính là tấm lòng tan vỡ vì đau đớn của Ngài bởi sự chết của Đấng Christ để nhờ đó Ngài đã có thể thực hiện công trình cưú chuộc. Phép lạ phi thường của ân điển Đức Chúa Trời là Ngài tha thứ tội lỗi, nhưng chỉ bởi qua sự chết của Chúa Giê-su Christ mới có thể làm cho Đức Chúa Trời hoàn tất sự tha tội mà vẫn tồn tại là Thượng Đế Toàn Năng sau khi thi hành biến sự đó. Thật vô lý và cạn cợt làm sao nếu chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời tha tội chúng ta bởi vì Ngài là tình yêu thương. Một khi chúng ta đã hiểu và tin về sự kiện có tội lỗi, chúng ta sẽ không hề phát biểu như vậy. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời có nghĩa là Thập tự giá – tuyệt đối không có điều gì khác hơn nữa! Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được diễn tả qua từng chi tiết trên Thập tự giá và không một nơi nào khác hơn nữa. Căn bản duy nhất để qua đó Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi tôi là Thập tự giá của Đấng Christ. Chính tại đó mà lương tâm Ngài được thoả mãn.

Sự tha tội không chỉ độc nhất có nghĩa tôi được cưú khỏi địa ngục và được chuẩn bị cho một đời sống thiên thượng (sẽ không ai chấp nhận sự tha tội theo trình độ nầy). Sự tha tội có nghĩa rằng tôi được tha tội để bước vào một sự tương giao mới được xây dựng bên trong tôi để nhờ đó tôi được trở nên giống nhau với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Phép lạ của sự cưú chuộc là Đức Chúa Trời thay đổi tôi, từ một kẻ không thánh khiết, trở nên có cùng một tiểu chuẩn của chính Ngài, Đấng Thánh Khiết. Ngài làm công việc nầy bằng cách đặt vào trong tôi một bản chất mới, bản chất của chính Cưú Chúa Giê-su Christ.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-