Ngày 18/2: VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH

Ngày 18 tháng Hai

VÁC THẬP TỰ GIÁ MÌNH

Chúa Giê-su nói với các môn đồ Ngài: “Nếu ai muốn theo Ta,
người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà theo Ta.”
-Ma-thi-ơ 16:24-

“Thập tự giá” của bạn là ý muốn của Chúa dành cho bạn, bất kể phải trả giá nào. Vác thập tự giá của mình là một lựa chọn; nó không nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Bạn có thể gặp những nan đề về sức khỏe, hoặc đứa con ngỗ nghịch, hoặc những áp lực về tài chánh, nhưng đừng lầm lẫn coi những thứ này là “thập tự giá mà bạn phải gánh.” Các hoàn cảnh bạn phải đối diện hay hệ quả của các hành động của bạn đều không phải là thập tự giá của bạn. Thập tự giá của bạn sẽ là tình nguyện dự phần trong sự thương khó của Chúa Giê-su Christ khi Ngài thực hiện mục đích cứu chuộc của Ngài (Phi-líp 3:10). Phao-lô nói ông vui mừng trong những đau khổ của ông, vì ông biết bởi nhờ chúng mà ông có thể dự phần trong sự thương khó cần thiết để giúp người khác trưởng thành trong Chúa (Cô-lô-se 1:24).

Chúng ta có xu hướng đi ngay tức khắc từ việc “từ bỏ chính mình” đến việc “bước đi theo Chúa Giê-su.” Nhưng bạn không bao giờ có thể theo Chúa Giê-su trừ khi bạn vác lấy thập tự giá mình trước hết. Có những lãnh vực trong công trình cứu chuộc của Chúa chỉ có thể được hoàn thành qua sự thương khó. Giống như Chúa Giê-su đã chịu khổ để đem lại ơn cứu rỗi thể nào, thì sẽ có những nghịch cảnh mà bạn phải chịu để Chúa đem ơn cứu rỗi đến cho những người xung quanh bạn thể ấy. Chúa Giê-su đã không nói với các môn đồ của Ngài về thập tự giá cho đến khi họ biết được Ngài là Chúa Giê-su Christ (Ma-thi-ơ 16:21). Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chịu đựng được sự thương khó của thập tự giá trừ khi trước tiên bạn phải xác tín rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a. Một khi bạn ổn định được mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su Christ, Ngài sẽ giới thiệu bạn đến với thập tự giá của mình.

Không có Đạo Chúa nếu không có thập tự giá. Nếu bạn đang mong chờ một mối tương giao với Chúa mà không hề đòi phải chịu đau khổ hoặc khó khăn, thì bạn không thể dùng Chúa Giê-su Christ làm khuôn mẫu cho mình được. Ý muốn của Chúa dành cho bạn bao gồm thập tự giá. Trước hết, hãy vác thập tự giá của mình; sau đó bạn mới có thể bước theo Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)