Ngày 20/11 – Mọi Việc Đã Được Trọn!

“Con đã làm xong công việc Cha giao cho làm” (Giăng 17:4)

Sự chết của Cưú Chúa Giê-su Christ là công trình hoàn tất của lịch sử về tư tưởng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Không có bất cứ phương diện nào khác để nhìn thấy Chúa Giê-su Christ là một nhà tuận đạo. Sự chết của Ngài không phải là một sự kiện được xem như thình lình xảy đến cho Ngài – một sự kiện đã có thể ngăn ngừa được. Sự chết của Ngài chính là lý do duy nhất mà Ngài đã đến thế gian.

Đừng bao giờ xây dựng trường hợp được tha tội của bạn bằng ý kiến là Đức Chúa Trời là Cha và Ngài sẽ tha tội cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Điều nầy trái nghịch với lẽ thật đã được bày tỏ của Đức Chúa Trời trong Cưú Chúa Giê-su Christ. Điều nầy làm cho Thập tự giá không còn cần thiết nữa, và sự cưú chuộc trở nên chỉ là một “sự kiện ồn ào náo động không đâu.” Đức Chúa Trời tha tội chỉ vì cớ sự chết của Đấng Christ. Đức Chúa Trời không thể tha tội cho loài người qua một đường lối nào khác hơn sự chết của Con Ngài, và Chúa Giê-su được tôn vinh là Đấng Cưú Thế vì cớ sự chết của Ngài. “Chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng” (Hê-bơ-rơ 2:9). Aâm điệu tuyệt diệu nhất của chiến thắng mà tai loài người trên mặt đất đã nghe được trong kinh ngạc là âm điệu thoát ra từ Thập tự giá của Đấng Christ – “Mọi việc đã được trọn!” (Giăng 19:30). Đây là lời cuối cùng trong biến sự cưú chuộc nhân loại.

Bất cứ điều gì làm giảm đi hoặc hoàn toàn xoá bỏ bản chất chí thánh của Đức Chúa Trời, qua quan niệm sai lầm về tình yêu thương của Ngài, có nghĩa sẽ chống nghịch với sự thật về Đức Chúa Trời đã được Cưú Chúa Giê-su Christ bày tỏ. Đừng bao giờ cho phép bạn tin rằng Chúa Giê-su Christ đứng về phía bạn, chống lại với Đức Chúa Trời, vì bản chất hay thương xót và lòng trắc ẩn của Ngài, hoặc Ngài đã vì lòng thương hại chúng ta mà phải trở nên một lời nguyền do lệnh truyền thiêng liêng. Cưú Chúa Giê-su Christ bởi mạng lệnh thiêng liêng đã trở nên một lời nguyền (*) vì cớ chúng ta. Về phần chúng ta đối với sự nhận biết ý nghĩa lạ lùng của lời nguyền của Ngài là lòng xác tín về tội lỗi. Sự tin có tội lỗi được ban cho chúng ta qua đặc ân nhận biết sự xấu hổ và sự ăn năn; đây chính là lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời. Cưú Chúa Giê-su Christ ghét tội lỗi trong loài người, và Thập tự giá chính là sự đo lường về mức độ ghét tội lỗi của Ngài.