Ngày 21/3: KHI CHÚA GIÊ-SU CHRIST BAN MỘT LỆNH TRUYỀN

Ngày 21 tháng Ba

KHI CHÚA GIÊ-SU CHRIST
BAN MỘT LỆNH TRUYỀN

Ngài sai hai môn đồ ra đi và dặn:
“Hãy vào trong thành . . .”
-Mác 14:13-

Hai môn đồ được chỉ dẫn rất chi tiết để đi vào một thành nào đó và tìm một người đặc biệt hầu thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Người ấy sẽ có một căn phòng lớn, được trang bị và sẵn sàng cho việc mừng lễ Vượt Qua. Những chỉ dẫn này dường như có vẻ khác thường nếu không phải do Chúa của họ phán bảo, nhưng hai môn đồ đã vâng theo và tìm thấy mọi điều y như Chúa Giê-su đã căn dặn. Chúa Giê-su biết chính xác họ sẽ tìm thấy những gì, do đó Ngài chỉ dẫn họ một cách cụ thể. Một trong những giờ phút quý báu và đáng ghi nhớ nhất mà các môn đồ sắp có được với Thầy mình xoay quanh sự vâng phục của hai môn đồ này.

Vâng theo những lệnh truyền của Chúa Giê-su Christ luôn luôn đem lại thỏa mãn trọn vẹn. Khi Chúa chỉ dạy bạn điều gì, hãy vâng theo ngay. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn hình dung ra được tất cả và mọi thứ đều có nghĩa lý một cách hoàn hảo với bạn. Đôi khi Chúa sẽ dẫn dắt bạn thực hiện những điều mà bạn không hiểu được hết mãi cho đến sau khi bạn hoàn thành chúng. Thường thì Chúa không mặc khải hết mọi chi tiết về ý muốn của Ngài khi phán với bạn lần đầu. Thay vào đó, Ngài cho bạn biết vừa đủ để bạn có thể thực thi điều Ngài phán, nhưng Ngài giữ lại các thông tin đủ khiến bạn phải tiếp tục nương cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Sự đáp ứng của bạn sẽ ảnh hưởng đến những điều Chúa sẽ thực hiện tiếp theo trong đời sống bạn. Sự vâng phục của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến phương cách những người xung quanh bạn kinh nghiệm Chúa Giê-su Christ nữa. Nếu có chỉ thị nào Chúa đã ban ra mà bạn chưa vâng theo, hãy vâng phục lời đó ngay, rồi bạn sẽ chiêm ngưỡng kế hoạch hoàn hảo của Chúa mở ra trong đời sống bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)