Ngày 27/1 – Tình Thương Chân Thật

398

Đọc Kinh Thánh:  Giăng 1:14-18

14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.

15Giăng làm chứng về Ngài và công bố rằng: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi vì Ngài vốn có trước tôi.’ ”

16Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển.

17Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.

18Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.

Câu căn bản:

17Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.

18Chưa ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã bày tỏ Cha cho chúng ta biết.

Suy niệm:

Ngôi Lời, Đấng sáng tạo vũ trụ vạn vật và nhân loại, đã giáng sinh vào trần gian sống với loài người. 14Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý.

Chúa Giê-xu giáng sinh làm người. Ngài là thần linh và con người phối hợp cho chúng ta thấy được Đức Chúa Trời với ân điển và chân lý. Ngài cũng cho chúng ta thấy một mẫu người hoàn hảo mà chúng ta có thể trở thành.

Cao điểm của Sứ đồ Giăng trong việc trình bầy về Chúa Cứu Thế là bảo người đọc nhìn vào Chúa Cứu Thế để thấy được Đức Chúa Trời.

Phi-líp đã từng hỏi Chúa Giê-xu và Ngài trả lời như sau:

8Phi-líp thưa rằng: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.”

9Đức Chúa Jêsus đáp: “Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’?

10Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài.

11Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. (Giăng 14:8-11)

Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngôi lời, từ lòng Cha đã giáng sinh, là Em-ma-nu-ên là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Chúa Giê-xu đã chết trên Thập tự giá, đã sống lại, Ngài đang có mặt trong tâm hồn mỗi chúng ta là người tin nhận Ngài.

Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu và nói như sứ-đồ Thô-ma rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con.”

Nguyễn Sinh