Ngày 29/11 – “Tôi Nay Là Người Thể Nào Là Nhờ Ơn Đức Chúa Trời”

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (1 Cô-rinh-tô 15:10)

Cách mà chúng ta cứ tiếp tục nói về sự bất tài, thiếu khả năng của chúng ta chính là một sự sỉ nhục cho Đấng Tạo Hoá chúng ta. Than phiền về sự không đủ tài sức của mình tức là bắt lỗi Đức Chúa Trời cách sai lầm là Ngài đã bỏ quên chúng ta. Hãy tập thói quen tra xét, dựa theo quan điểm của Đức Chúa Trời, về những sự việc nghe dường như rất khiêm nhường đó của con người. Bạn sẽ kinh ngạc đến độ không thể tin được về mọi điều đó chính là những điều không xứng đáng và bất kính đối với Ngài. Chúng ta đề cặp đến các sự việc, thí dụ như, “Ôi, đáng ra tôi không nên nói lên tôi được nên thánh; tôi thật không phải là một người thánh.” Nhưng nói như vậy trước mặt Đức Chúa Trời cũng có nghĩa như bạn nói, “Thưa Chúa, không, Ngài không thể nào cưú con và làm cho con nên thánh được; có biết bao dịp tiện mà con chưa có được và có biết bao khuyết điểm trong trí não và trong thân thể con; không, thưa Chúa, điều nầy thật vô phương.” Lời nói nầy đối với nhiều người khác nghe vô cùng hạ mình và khiêm nhường, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời đây là thái độ của sự khinh thường và thách đố.

Ngược lại, các sự việc nghe khiêm nhường và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời lại có thể nghe tuyệt đối trái ngược đối với mọi người. Nếu bạn nói, “Cám ơn Đức Chúa Trời, con biết con được cưú và được nên thánh,” thì trong mắt của Đức Chúa Trời đây là một sự diễn tả thuần túy nhất của lòng khiêm nhường, hạ mình. Đây có nghĩa bạn hoàn toàn đầu phục chính mình cho Đức Chúa Trời vì bạn biết Ngài là thật. Không bao giờ nên lo âu về điều bạn nói nghe có thật khiêm nhường hay không trước mặt người khác. Nhưng hãy luôn luôn hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, và để cho Ngài trở nên là tất cả của bạn.

Chỉ có một tình tương giao duy nhất đáng kể hơn hết, và đó là tình tương giao cá nhân của bạn đối với Đấng Cưú Rỗi của riêng bạn và chính là Cưú Chúa. Nếu bạn bằng mọi giá duy trì lẽ thật nầy, buông đi tất cả mọi sự khác, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn vẹn mục đích Ngài qua đời sống bạn. Một đời sống cá nhân có thể trở nên vô giá cho các mục đích của Đức Chúa Trời, và đời sống bạn có thể chính là đời sống đó.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-