Ngày 29/3 BỊ THỬ THÁCH SONG VẪN ĐỨNG VỮNG

Ngày 29 tháng Ba

BỊ THỬ THÁCH
SONG VẪN ĐỨNG VỮNG

“Hỡi Si-môn, Si-môn! Kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì.
Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi,
để ngươi không mất đức tin.
Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại,
hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi.”
(Lu-ca 22:31-32)

Chúa Giê-su rất yêu thương Phi-e-rơ. Ngài đã nói với ông một cách cụ thể rằng: “Hỡi Si-môn, Si-môn, kìa Sa-tan đã đòi sàng sảy tất cả các ngươi (số nhiều) như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi (số ít) để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi (số ít) sau khi quay lại với Ta, hãy làm vững mạnh anh em mình.” Ngay cả khi Chúa Giê-su đối diện với sự bắt bớ và đóng đinh gần kề, Ngài cũng đã dành thời gian gây dựng Phi-e-rơ nên mạnh mẽ để đương đầu với sự việc sắp đến! Ngài bảo đảm với ông rằng Chúa đã đặt giới hạn trên ảnh hưởng của Sa-tan. Ngài bày tỏ niềm xác tín của Ngài rằng dù cho đức tin của Phi-e-rơ có sa sút, ông sẽ vượt qua được, để rồi làm vững mạnh người khác. Vì chính Chúa Giê-su cầu thay cho Phi-e-rơ, nên dù Phi-e-rơ thất bại một lúc nào đó, nhưng cuộc đời ông cuối cùng vẫn đắc thắng.

Chúa Giê-su biết rõ mọi cám dỗ và thử thách mà bạn sẽ gặp phải, và Ngài đứng chờ sẵn để giải cứu bạn (1 Cô-rinh-tô 10:13). Ngài cầu thay cho bạn như đã cầu thay cho Phi-e-rơ (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25). Sự cám dỗ có thể bất ngờ đến với bạn, nhưng Chúa Giê-su đã và đang cầu thay với Chúa Cha cho bạn rồi. Hãy nhớ rằng cám dỗ không phải là một tội. Khi bạn bị cám dỗ, hãy chạy ngay đến với Chúa Giê-su. Ngài sẽ đem bạn trình dâng lên Chúa Cha, và bạn sẽ vượt thắng cơn cám dỗ, vì Chúa Giê-su đã vượt thắng mọi điều mà bạn có thể phải đối diện trong thế gian này (1 Giăng 4:4). Khi bạn bị thử thách và được đứng vững trong sự cầu thay của Chúa Giê-su, thì chính bạn cũng sẽ có thể làm người khác thêm mạnh mẽ.

Nếu bạn đang tranh chiến với cơn cám dỗ, thì ngay lúc này Chúa Giê-su đang cầu thay cho bạn với Chúa Cha. Vậy hãy vững vàng và can đảm lên!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)