Ngày 30 tháng Sáu THẤY ĐOÀN DÂN ĐÔNG ĐẢO

Khi thấy những đoàn dân đông, Chúa Giê-su đi lên núi.
Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, Ngài cất tiếng dạy rằng . . .
(Ma-thi-ơ 5:1-2)

Chúa Giê-su Christ nhìn con người khác xa với cách chúng ta nhìn. Xuyên suốt các sách Phúc Âm, chúng ta thấy một khuôn mẫu trong đường lối Chúa Giê-su dạy dỗ các môn đồ Ngài. Mỗi khi thấy đoàn dân đông đảo, Chúa Giê-su sẽ mặc khải cho các môn đồ điều đang diễn ra trong trái tim Ngài dành cho những người ấy. Chúa Giê-su muốn các môn đồ Ngài chia sẻ tình yêu của Ngài dành cho đoàn dân. Các môn đồ không phải lúc nào cũng hiểu tất cả những gì Ngài phán với họ, nhưng Ngài bảo đảm với họ rằng về sau Chúa Thánh Linh sẽ mặc khải cho họ ý nghĩa của những lời Ngài phán (Giăng 14:25-26). Khi đoàn dân đông đảo bắt đầu chen lấn Ngài, Chúa Giê-su sẽ tách riêng ra một mình với các môn đồ Ngài và dạy họ về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Bạn cũng sẽ kinh nghiệm cùng một khuôn mẫu này khi bạn bước đi với Chúa Giê-su. Khi Chúa đặt bạn ở giữa đám đông, bạn có thể cảm nhận Chúa Thánh Linh ấn chứng trong lòng bạn về tấm lòng và tâm trí của Thiên Chúa đối với những người đó. Có lẽ Chúa sẽ dẫn bạn vào một nơi đơn độc, ở đó Ngài chia sẻ với bạn lòng thương xót của Ngài dành cho những người đã từng ở bên cạnh bạn. Ngài có thể mặc khải cho bạn ý định của Ngài dành cho những người đó, và mời gọi bạn dự phần với Ngài trong công cuộc cứu chuộc của Ngài. Ngài có thể đặt vào lòng bạn một gánh nặng để cầu nguyện cho họ. Nếu bạn đang ở giữa vòng nhiều người mà vẫn không cảm động bởi tình trạng tâm linh của họ, thì Chúa có thể giúp bạn phát triển tình yêu thương với họ hơn để bạn được chuẩn bị hầu chăm sóc những người đó như Ngài mong muốn.

Lần sau khi bạn ở giữa đám đông, hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh phán. Bạn có thể khám phá được rằng Chúa yêu thương những người đó rất nhiều, và Ngài đang chờ đợi một trong những môn đồ Ngài đáp ứng sự giục giã của Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)