Ngày 30 tháng Tám MỤC VỤ GIẢI HÒA

Mọi điều ấy đều đến từ Ðức Chúa Trời,
Ðấng đã giải hòa chúng ta với chính Ngài
qua Chúa Giê-su Christ và đã ban cho chúng ta mục vụ giải hòa.
(2 Cô-rinh-tô 5:18)

Thế giới này đầy dẫy những con người mà tội lỗi đã khiến họ xa cách Thiên Chúa. Lễ hiến tế của Chúa Giê-su Christ đã phục hồi các tín hữu trở lại trong mối tương giao yêu thương với Cha trên trời. Là những người theo Chúa, chúng ta được trao sứ mệnh làm những nhân tố giải hòa. Một khi Chúa Giê-su Christ ở trong chúng ta, chúng ta trở nên những đại sứ của Ngài, và chúng ta khuyên bảo người khác hãy làm hòa với Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:20). Chúng ta là những sứ giả hòa bình của Chúa, thúc giục người khác trở lại với Chúa (Ma-thi-ơ 5:9).

Tội lỗi phá vỡ mối tương giao của chúng ta với Chúa; nó cũng cắt đứt những mối quan hệ với người khác. Những mối quan hệ đổ vỡ là đại dịch của thời đại ngày nay. Tội lỗi khiến những thành viên trong gia đình xa cách nhau, chia rẽ bè bạn, phân rẽ hội thánh, và phá hủy những cuộc hôn nhân. Tội lỗi tạo ra sự mất lòng tin cậy, sự ghen tuông, lòng oán hận, và tham lam, tất cả những thứ ấy hủy hoại các mối quan hệ. Chỉ mình Chúa Giê-su Christ mới có phương thuốc trị được tầm ảnh hưởng tại hại của tội lỗi trên các mối quan hệ của con người. Là sứ giả của Chúa, chúng ta phải đem sứ điệp giải hòa đến với thế gian đang bị chia rẽ và đổ vỡ này. Chúng ta thúc đẩy sự hòa giải trước hết với Chúa, và sau đó với nhau.

Thật là thảm họa khi các sứ giả hòa bình của Chúa lại ôm giữ mối hiềm khích nghịch lại nhau. Rao truyền sứ điệp của tình yêu thương mà lòng đầy hận thù thì chẳng khác gì một trò hề. Nếu có một người nào đó mà bạn khước từ không tha thứ, thì sứ điệp giải hòa của bạn chỉ là giả hình. Bằng chứng để người ta thấy được bạn là môn đồ của Chúa Giê-su là tình yêu thương bạn dành cho anh chị em tín hữu (Giăng 13:35). Trong mỗi mối quan hệ của bạn, phải chắc chắn rằng hành động của bạn chia sẻ tình yêu thương và sự tha thứ mà bạn nhận được từ Chúa. Rồi bạn sẽ không chỉ công bố sứ điệp giải hòa, mà còn sống với sứ điệp ấy nữa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)