Ngày 31 tháng Năm Tin Cậy Chúa Trước Hết

Ngày 31 tháng Năm

Tin Cậy Chúa Trước Hết

Chúa phán thế này:
“Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ chỉ tin cậy loài người,
Kẻ chỉ cậy vào sức mạnh của loài xác thịt,
Và xoay lòng lìa bỏ Chúa.”
-Giê-rê-mi 17:5-

Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Giê-rê-mi tin rằng họ có thể trông cậy vào quân đội của họ, tài ngoại giao của nhà vua và các liên minh nước ngoài của họ để bảo vệ họ khỏi đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh. Họ chỉ nói lên niềm tin cậy vào Chúa bằng môi miệng, nhưng hành động của họ cho thấy đức tin của họ thực sự đặt nơi đâu: trong sức mạnh quân đội và tài chính của họ. Chúa nói qua Giê-rê-mi để cảnh cáo họ rằng Ngài sẽ không ban phước cho những người nào tin cậy vào bất cứ ai khác hay bất cứ điều gì khác thay vì tin cậy vào Ngài.

Đặt niềm tin tối thượng của bạn vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa là tội thờ hình tượng. Làm cách nào bạn có thể biết đức tin của mình không thực sự đặt vào Thiên Chúa? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau đây: Tôi quay hướng về đâu khi gặp khủng hoảng? Khi tôi bị tổn thương hay lo sợ, tôi đến với ai? Khi gặp vấn đề về tài chính, tôi muốn kể với ai trước? Tôi tìm kiếm sự thoải mái nơi đâu khi bị căng thẳng hoặc chán chường?

Có thể là bạn đang nói rằng mình tin cậy nơi Chúa, nhưng hành động của bạn lại cho thấy điều khác hẳn không? Thiên Chúa thường sử dụng người khác làm phương thế của Ngài để chu cấp cho bạn. Hãy cẩn thận kẻo bạn vô tình làm lệch hướng đức tin của mình vào sự chu cấp của Ngài thay vì hướng đến Đấng Chu Cấp. Chúa có thể đáp ứng nhu cầu của bạn qua bạn bè, nhưng cuối cùng niềm tin cậy của bạn vẫn phải đặt nơi Chúa.

Dân Y-sơ-ra-ên quá cứng đầu khi đặt hết tin tưởng vào sức mạnh của con người thay vì vào Thiên Chúa, ngay cả khi quân đội Ba-by-lôn đã đến gần Giê-ru-sa-lem, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong tuyệt vọng để có ai đó, hoặc một nước nào đó, hoặc một đội quân có thể giải cứu họ. Họ nhận ra quá muộn màng rằng họ đã bỏ qua việc tin cậy vào Đấng duy nhất có thể giải thoát họ.

Đừng phạm phải lỗi lầm tương tự như dân Y-sơ-ra-ên. Hãy đến thẳng với Chúa khi bạn có nhu cầu. Ngài là Đấng duy nhất có thể chu cấp cho bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)