Ngày 7 Đấng Mê-si Đối Với Các Nhà Thông Thái

Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu (Ma-thi-ơ 2:1-2).

Không như Lu-ca, Ma-thi-ơ không nói với chúng ta về những người chăn chiên đến thăm Chúa Jêsus tại chuồng chiên.  Trọng tâm của tác giả ngay lập tức hướng đến người nước
ngoài—dân ngoại, không phải là người Do Thái—đến từ Đông phương để thờ phượng Chúa Jêsus.

Vì vậy, Ma-thi-ơ miêu tả Chúa Jêsus ở phần mở đầu và phần kết thúc sách Phúc âm Ma-thi-ơ như một Đấng Mê-si cho mọi dân tộc, không chỉ dành riêng cho người Do Thái.

Ở đây những người thờ phượng đầu tiên là các thuật sĩ, hay các nhà chiêm tinh, hay những nhà thông thái không đến từ Y-sơ-ra-ên mà từ Đông phương—có lẽ từ Ba-by-lôn. Họ là những người ngoại bang. Những người ô uế theo luật về lễ nghi của Cựu ước.

Kết thúc sách Ma-thi-ơ, điều cuối cùng Chúa Jêsus phán là: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:18-19).

Điều này không chỉ mở ra cánh cửa cho những người ngoại bang như chúng ta tận hưởng niềm vui trong Đấng Mê-si; nó còn thêm bằng chứng rằng Ngài chính là Đấng Mê-si, bởi vì một trong những lời tiên tri được lặp đi lặp lại là các nước, các vua, trong thực tế sẽ đến với Ngài như là Đấng cai trị toàn thế gian. Ví dụ như Ê-sai 60:3

Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Vì vậy, Ma-thi-ơ thêm vào bằng chứng về Chúa Cứu Thế Jêsus và cho biết Ngài là Đấng Mê-si—một vị Vua và là người làm thành lời hứa—cho tất cả các quốc gia, không chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà thôi.

TIN VUI MỪNG LỚN
25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành Cho Mùa Vọng

https://vietnamesetheologicalreview.org/vi/desiringgod/john-piper/john-piper-tin-vui-mung-lon-2/