Ngày 9 tháng Năm: NGHĨ TỚI ANH EM MÌNH TRƯỚC

461

Ngày 9 tháng Năm

NGHĨ TỚI ANH EM MÌNH TRƯỚC
“Ðừng ai tìm lợi riêng cho mình,
nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa.”
-1 Cô-rinh-tô 10:24-

Là một người theo Chúa, bạn có nghĩa vụ phải nhìn xem các hành động của mình trong chiều hướng chúng sẽ ảnh hưởng đến các tín hữu khác thế nào. Bạn sẽ khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa cho cuộc đời mình khi bạn xem xét hoạt động của Ngài trong cuộc sống của người khác. Điều này trái ngược lại với lối suy nghĩ của thế gian. Thế gian khuyến khích bạn sống cuộc đời riêng mình, chăm lo các nhu cầu và mong muốn của riêng mình trước hết. Tội lỗi cổ võ sự độc lập. Nó cách ly bạn với người khác, và tách rời bạn khỏi những người mà mình có thể giúp đỡ, hoặc người có thể khích lệ mình. Chúa đã thiết kế bạn để sống phụ thuộc lẫn nhau.
Bất cứ khi nào bạn gặp một tín hữu khác, là bạn đối diện với Chúa Giê-su Christ (Giăng 13:20). Phải có một sự trân trọng sâu sắc trong bạn khi bạn gặp gỡ những cuộc đời khác đang được Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Đừng sống như thể bạn không có trách nhiệm gì đối với các anh chị em theo Chúa quanh mình. Chúa yêu cầu bạn giải trình về cách bạn liên đới với họ. Đừng mừng rỡ về “sự tự do trong Chúa Giê-su Christ” đến mức bỏ bê trách nhiệm của mình đối với người khác (Rô-ma 14:15). Phao-lô ăn mừng sự tự do của ông trong Chúa Giê-su Christ, nhưng ông hết sức nhạy bén với những gì có thể khiến những tín hữu khác bị tổn hại (1 Cô-rinh-tô 8:13). Ông ý thức được rằng tội lỗi của mình có thể không xảy ra trong tình trạng cô lập, nhưng lại có thể mang nỗi đau đến cho nhiều người khác (1 Cô-rinh-tô 5:6).
Bạn có trách nhiệm phải sống thế nào để không làm tổn thương người khác. Bạn phải chối bỏ chính mình và để Chúa Thánh Linh làm chết đi cái xu hướng tự nhiên của bạn là sống tập trung vào mình. Bao lâu bạn còn tập trung vào bản thân, bạn sẽ không quan tâm gì đến những nhu cầu của người khác. Hãy xin Chúa giải thoát bạn khỏi tính ích kỷ để cuộc đời bạn được tự do chúc phước cho người khác.
(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)