Suy nguyện Ngày 20 tháng Chín TẤM LÒNG TRONG SẠCH

Bấy giờ tôi nghe có tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta?” Tôi đáp: “Thưa có con đây! Xin sai con.” – Ê-sai 6:8
Phải có một tấm lòng trong sạch mới được nhìn thấy Chúa (Ma-thi-ơ 5:8). Bạn có thể tham dự các buổi thờ phượng, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện; nhưng nếu tội lỗi đầy dẫy trong lòng bạn, bạn sẽ không nhìn thấy Chúa. Bạn sẽ biết khi nào bạn đã gặp gỡ Chúa bởi vì cuộc đời bạn sẽ không còn như trước nữa.
Ê-sai quan tâm đến sự băng hà của vua U-xi-a, một vị vua có tài năng của Giu-đa, nhưng lại mất hướng không thấy Vua trời của mình. Rồi một điều đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời của Ê-sai. Trong sự uy nghi đáng kính sợ của Ngài, Thiên Chúa đã hiện ra với ông trong đền thờ, bao quanh bởi các sinh vật trên trời. Sự hiện diện của Chúa đã khiến cho Ê-sai ý thức ngay được tình trạng tội lỗi của mình. Một trong các sê-ra-phim đến với ông trên tay cầm than đang cháy và tẩy sạch tội lỗi của Ê-sai. Ngay lập tức, Ê-sai bắt đầu nghe được những điều ông chưa từng nghe thấy trước đây. Bấy giờ, ông nhận thức được một cuộc trò chuyện trên thiên đàng liên quan đến ai sẽ là người xứng đáng trở thành sứ giả của Chúa. Điều này đã thúc đẩy Ê-sai đáp ứng một cách nhiệt thành: “Có con đây! Xin sai con.” Giờ đây, bởi Chúa đã thanh tẩy Ê-sai, ông ý thức được những mối quan tâm của thiên đàng và chuẩn bị dâng mình phụng sự Chúa. Trước đó Ê-sai đã luôn bận tâm đến những việc trần thế, giờ đây mối quan tâm duy nhất của ông là hoạt động của Chúa.
Nếu bạn đã trở nên xa cách với Chúa và hoạt động của Ngài, bạn cần kinh nghiệm được sự thanh tẩy của Ngài. Sự thánh hóa chuẩn bị cho bạn để nhìn thấy và nghe được tiếng Chúa. Việc đó ban cho bạn năng lực để phụng sự Ngài. Chỉ có Chúa mới có thể khiến tấm lòng bạn nên trong trắng. Hãy để Ngài loại bỏ mọi ô nhơ đang cản trở mối quan hệ của bạn với Ngài, và việc bạn phụng sự Ngài sẽ có ý nghĩa khi bạn dâng lên Ngài cuộc đời đã được thánh hiến của mình.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)