TNHN 13/12: SỰ MẶC KHẢI CỦA CHÚA LÀ LỜI MỜI GỌI CỦA NGÀI


SỰ MẶC KHẢI CỦA CHÚA

LÀ LỜI MỜI GỌI CỦA NGÀI

Dĩ nhiên Chúa Hằng Hữu sẽ không làm điều gì, Nếu Ngài không báo trước ý định của Ngài qua các tôi tớ Ngài, các vị tiên tri (A-mốt 3:7).

Những người theo Chúa dành nhiều thời giờ nói về “việc tìm kiếm ý muốn của Chúa,” như thể nó được giấu kỹ và rất khó tìm vậy. Chúa không hề che giấu ý muốn của Ngài. Ý muốn của Ngài không hề khó tìm. Chúng ta không cần phải nài van Chúa mặc khải ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ngài tha thiết muốn mặc khải ý muốn của Ngài còn hơn là chúng ta mong muốn đón nhận. Đôi khi chúng ta xin Chúa làm những điều mà Ngài đã thực hiện rồi!

Dân chúng trong thời A-mốt đã mất phương hướng đối với Chúa và những mong muốn của Ngài. Chúa đã mặc khải ý muốn của Ngài; vấn đề là họ không nhận ra hoặc không vâng theo ý muốn của Ngài. A-mốt tuyên bố rằng Chúa sẽ không làm gì trong các công việc liên quan đến con người mà lại không tìm một trong các đầy tớ của Ngài để bày tỏ cho người ấy biết hoạt động của Ngài. Tiếc thay, có những lúc chẳng ai bước đi gần gũi với Ngài đủ để tiếp nhận Lời Ngài (Ê-sai 59:16; 63:5; Ê-xê-chi-ên 22:30-31).

Chúa Giê-su đã bước đi rất mật thiết với Cha Ngài đến nỗi Ngài luôn luôn ý thức được Cha đang làm gì quanh Ngài (Giăng 5:19-20). Chúa Giê-su phán rằng nếu đôi mắt chúng ta trong sáng, chúng sẽ nhìn thấy Thiên Chúa và nhận ra hoạt động của Ngài (Ma-thi-ơ 6:22). Nếu chúng ta không thấy được hoạt động của Chúa, vấn đề không phải là thiếu sự mặc khải. Vấn đề thực sự là tội lỗi của chúng ta ngăn trở chúng ta khiến không nhận ra mặc khải ấy.

Khi Chúa hành động trong đời sống của con cái bạn hoặc khi Ngài đang cáo trách một đồng nghiệp của bạn, Ngài có thể bày tỏ hoạt động của Ngài cho bạn. Sự mặc khải của Chúa là lời Ngài mời gọi bạn dự phần với Ngài trong công trình cứu chuộc của Ngài. Hãy tỉnh thức để thấy hoạt động của Chúa quanh bạn. Chúa sẽ mặc khải cho các tôi tớ Ngài hoạt động của Ngài. Nếu đôi mắt tâm linh của bạn trong sáng, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi tất cả những việc bạn thấy Chúa đang thực hiện xung quanh mình!

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)