TNHN 23/07: BÀY TỎ THIÊN CHÚA QUA ĐỜI SỐNG BẠN

BÀY TỎ THIÊN CHÚA QUA ĐỜI SỐNG BẠN

“Hãy nỗ lực để nhận được ơn cứu rỗi cho mình với lòng run sợ,
vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em,
anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.”
Phi-líp 2:12-13

Ơn cứu rỗi không phải là một biến cố; nó là một tiến trình. Ơn cứu rỗi là một món quà của Thiên Chúa, vì không có gì chúng ta có thể làm được để tự cứu mình (Ê-phê-sô 2:8-9). Nhưng song song với ơn cứu rỗi là trách nhiệm và nỗ lực của chúng ta đối với ơn cứu rỗi. Một khi chúng ta được cứu chuộc rồi, chúng ta phải tuyên nhận tất cả những điều đã trở nên của mình.

Qua ơn cứu rỗi, Chúa ban cho bạn chiến thắng trên mọi tội lỗi. Sự đắc thắng này không chỉ áp dụng cho những tội lỗi trong quá khứ, mà còn cho mọi tội lỗi mà bạn sẽ có lúc vi phạm. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-su, Chúa khiến bạn trở nên một tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúa muốn tiếp tục xây dựng những điều mới mẻ vào trong đời bạn khi bạn bước đi với Ngài. Chúa ban cho bạn niềm vui của Ngài khi Ngài cứu bạn, và Ngài muốn mỗi ngày đều đổ đầy niềm vui của Ngài trong bạn. Khi lần đầu tiên bạn ăn năn tội lỗi mình, bạn từ bỏ quyền làm chủ trên đời sống mình. Chúa tiếp tục yêu cầu bạn đầu phục ý muốn của bạn cho Ngài và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, hơn là tự đặt ra hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Khi bạn quay trở lại với Chúa, Ngài dành sẵn mọi sự cho bạn; và làm thế nào để áp dụng những gì Ngài đã ban cho thì đó là chọn lựa của bạn (2 Phi-e-rơ 1:3-9).

Đây là điều nghịch lý lớn của đời sống người theo Chúa. Chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ để giữ đức tin, nhưng luôn phải ý thức rằng chỉ mình Chúa mới có thể đem lại sự thay đổi lâu bền trong đời sống chúng ta. Khi thấy Chúa đang hành động trong chúng ta, chúng ta được thúc giục càng phải làm việc cần mẫn hơn. Chúa sẽ không áp đặt sự thay đổi của Ngài trên chúng ta; chúng ta cũng không thể đem lại sự thay đổi lâu bền trong đời sống mình nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Linh.

Khi bạn cảm nhận Chúa đang phát triển một khía cạnh nào đó trong đời sống bạn, hãy dự phần vào công việc của Ngài, để ơn cứu chuộc của Ngài sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn trong bạn.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)