Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội làm việc với Thường Trực Ban Trị sự Tổng hội và Chấp sự HTTL Hà Nội

Thông báo nội dung và kết quả buổi làm việc ngày 10/10/2019 giữa Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội với Thường trực Ban Trị sự Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Ban Chấp sự Hội thánh Tin lành Hà Nội.